login »
Kerntaken en Koerskaart

Het Zorg & Veiligheidshuis heeft de volgende kerntaken:

Advies aan partners

Het Zorg & Veiligheidshuis vervult een rol als spil in het netwerk rondom zorg en veiligheid: vanuit de opgebouwde inhoudelijke expertise, de kennis van zowel het zorg- als het veiligheidsdomein en de verbinding met veel partijen in de regio adviseert het Zorg & Veiligheidshuis partners zowel op casuïstiek als beleidsmatig niveau. Het Zorg & Veiligheidshuis brengt professionals en organisaties met elkaar in contact en legt verbindingen.

Procesregie op de samenwerking

Het Zorg & Veiligheidshuis richt zich op alle bestaande overtreders van de wet en op individuen of groepen met groot risico op afglijden richting crimineel en ernstig overlastgevend gedrag, waarbij geconstateerd is door de betrokken professionals dat inzet vanuit verschillende domeinen nodig is.

Het Zorg & Veiligheidshuis draagt op verzoek van een aanmeldende partij bij aan de samenwerking door op casusniveau partijen bijeen te brengen in een individueel casusoverleg en zorg te dragen voor een gezamenlijk interventieplan van alle bij de persoon betrokken partners uit justitieel-, zorg- en sociaaldomein. Het Zorg & Veiligheidshuis speelt een rol in de monitoring en is bevoegd partners aan te spreken op het nakomen van de gemaakte afspraken.

Coördinatie nazorg ex-gedetineerden op casusniveau

Sinds 2014 is het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden (RCN) formeel ondergebracht als extra taak bij het ZVH. Nazorg aan meerderjarige ex-gedetineerden is primair de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hiervoor is een Bestuurlijk Akkoord afgesloten tussen gemeenten (VNG) en het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat medio 2019 hernieuwd is. De medewerkers van het RCN werken ten behoeve van de 8 gemeenten in Kennemerland. Alle meldingen over gedetineerden komen bij dit ene coördinatiepunt binnen in plaats van bij de afzonderlijke gemeenten.

Het Regionaal Coördinatiepunt maakt het mogelijk om kennis, expertise en activiteiten te bundelen, wat resulteert in een kwalitatieve en efficiëntere werkwijze. Voordeel van regionale coördinatie vanuit het ZVH is dat het ZVH beschikt over specifieke expertise en een relevant netwerk met justitiepartners als het gevangeniswezen, reclassering en Raad voor de Kinderbescherming. Dit vergemakkelijkt een constructieve samenwerking en goede afstemming van activiteiten. Doordat nazorg ex-gedetineerden vanuit één centraal punt wordt gecoördineerd, komt er tevens veel meer informatie beschikbaar over de omvang en aard van de problematiek van ex-gedetineerden uit de hele regio.

Bestuurlijke advisering

Het Zorg & Veiligheidshuis heeft een signalerende en adviserende functie: namens de samenwerkende partners adviseert het bestuurders en sleutelpartners over gesignaleerde knelpunten en doet aanbevelingen voor oplossingen.

Aanpak radicalisering

Het Zorg & Veiligheidshuis verzorgt het voorzitterschap en de ondersteuning van het Integraal Informatie Overleg (I2O) waarin op basis van beschikbare informatie vanuit politie, gemeente, OM en Zorg & Veiligheidshuis signalen van radicalisering worden geduid en een integraal advies wordt gegeven aan de driehoeken over een eventuele aanpak. Op aangeven van de lokale driehoek worden daarnaast individuele casusoverleggen georganiseerd met alle direct betrokkenen.

Koerskaart Zorg & Veiligheidshuis KennemerlandGa naar onze digitale Koerskaart