login »

Documenten

Jaarverslag 2023 ZVH Regio Utrecht

Jaarverslag van het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht. In dit jaarverslag blikken we per aanpak terug en kijken we ook vooruit!
download

Jaarverslag 2022 ZVH Regio Utrecht

Jaarverslag van het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht. In dit jaarverslag worden de hoofdlijnen en ontwikkelingen van het ZVH in 2022 beschreven.
download

Doorontwikkeling PGA Utrecht

De gemeente Utrecht is druk bezig met een doorontwikkeling van de lokale PGA. Eén van de onderwerpen is het op- en afschalen. Want wat zijn de criteria eigenlijk en wat gebeurt er met de rol van de procesregisseur bij opschaling?

Om duidelijkheid te geven over criteria en verantwoordelijkheden bij op- en afschalen heeft Utrecht het AVE-model uitgewerkt. AVE staat voor Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek. Het doel is het voorkómen, beperken of beëindigen van een escalerende situatie en het doorbreken van stagnatie in de samenwerking tussen betrokken partijen.
download

Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten

Het CBS en ICTU hebben de achtergrondkenmerken en sociale omgeving van (potentiële) cliënten van het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht onderzocht.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU) neemt de sociale omgeving van cliënten steeds meer mee in het behandelplan. Er worden bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met ouders, er vinden huisbezoeken plaats en ook vrienden en buurtgenoten worden - waar mogelijk/nodig - betrokken bij het behandelplan.

De partners binnen het ZVH hebben dus behoefte aan informatie over de achtergrond en sociale omgeving van hun (potentiële) cliënten. In dit onderzoek werd verkend of een datagedreven aanpak geschikt is om praktijkvragen van de ZVH’en te beantwoorden.
download

Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024

De Zorg- en Veiligheidshuizen zijn een belangrijke schakel in het zorg- en veiligheidsdomein. De focus ligt op complexe, domeinoverstijgende problematiek en personen met een hoog veiligheidsrisico. Het doel is het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval.

In deze Meerjarenagenda hebben partners afspraken gemaakt op 3 pijlers zodat uiterlijk eind 2024 in iedere regio een netwerk bestaat van duurzame basisvoorzieningen die in staat zijn om bestaande en nieuwe opgaven op te pakken. Deze thema’s zijn: personen met een (hoog) veiligheidsrisico, verbinding met de omgeving en het huis op orde. Bij elk onderdeel is uitgewerkt wat de ZVH doen en hoe ze dat willen aanpakken.
download