login »

Werkwijze: COM en PGA

Het ZVHBZO komt in beeld als procesregie op complexe casuïstiek nodig is om een knelpunt op te lossen. De procesmanagers zorgen ervoor dat er een multidisciplinair plan van aanpak wordt opgesteld en sturen op consequente uitvoering daarvan. Zij screenen aangemelde casussen en bepalen vanuit hun specifieke deskundigheid hoe het samenwerkingsproces ingericht moet worden om een casus tot een goed einde te brengen.

COM

Doel van Casus Op Maat is (potentieel) grote problemen klein of beheersbaar te maken. Dat gebeurt door een mix van preventie, repressie en zorg. De samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid leidt bewezen tot betere resultaten bij complexe problemen. Alle partners van het ZVHBZO kunnen een casus aanmelden.

PGA

De Persoonsgerichte Aanpak is een integrale systeembenadering en gebaseerd op het continu in de gaten houden van specifieke doelgroepen. In ZVHBZO wisselen alle PGA-partners informatie uit over de daders, hun gezin en andere naasten, voor zover die informatie relevant is en ook mag worden gedeeld. Doel is hun criminele activiteiten of overlastgevend gedrag een halt toe te roepen. Daders kunnen hulp en zorg krijgen als hun houding dat toelaat en ze daarvoor openstaan. Zo niet, dan worden strafrechtinstrumenten ingezet, zoals detentie.