login »

Nieuwsbrief mei 2022

In deze nieuwsbrief:

Heb je suggesties, ideeën of tips voor ons? Die horen we graag!

namens alle collega's
Evan Frank, directeur / ketenmanager


Meer middelen en mensen voor grotere en sterkere rol

De komende jaren krijgt en neemt het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHBZO) een nog steviger rol in de aanpak van complexe problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid. Daarvoor zijn extra budget en menskracht beschikbaar doordat er vanuit het Rijk extra budget is gekomen. ZVHBZO-directeur/ketenmanager Evan Frank geeft toelichting.

“De extra mensen en middelen geven ons de gelegenheid om onze ketenpartners nog meer te ondersteunen. De extra middelen zijn breed inzetbaar voor de doelgroepen en werkzaamheden van het ZVHBZO. We kunnen onze werkprocessen, het team en de samenwerkingsvormen nog verder verbeteren. Ook willen we vaker onderzoek naar bijvoorbeeld zorg- en veiligheidstrends gaan doen. Bovendien willen we een belangrijke stap zetten in het delen van kennis en het ontwikkelen van expertise in onze regio.

In overleg met ons bestuur hebben we de 21 regiogemeenten voorgesteld onder meer te investeren in procesregisseurs voor de Ketenveldnorm, de pilot-PGA Personen met onbegrepen gedrag en een nieuwe PGA Huiselijk geweld/Kindermishandeling. Deze aandachtsgebieden zijn onze actuele en noodzakelijke speerpunten.

Verder hebben we graag een potje voor intensieve samenwerking van de professionals van ZVHBZO en zijn ketenpartners; elkaar kennen en weten te vinden. We willen een medewerker aantrekken voor het ontwikkelen van kennis en expertise die een werkbudget krijgt voor het organiseren van diverse kennis- en expertisebijeenkomsten. We kijken bijvoorbeeld met belangstelling naar het Ontwikkelplein van de collega’s van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. Tijdens deze dag met netwerkpartners uit het straf- en zorgdomein konden professionals in ‘werkplaatsen’ en ‘ontmoetingen’ met elkaar in gesprek over hun werk in de dagelijkse praktijk, leren van elkaars opvattingen, samen zoeken naar oplossingen en zo de samenwerking versterken in de aanpak van complexe casuïstiek. In combinatie met webinars en trainingen kunnen ook wij op zo’n manier de regionale kennis en samenwerking een stevige impuls geven.

Een ander potje willen we besteden aan onze bedrijfsvoering, met name aan AVG en ICT; actuele en goed beveiligde automatisering en communicatie, die voor onze kerntaken essentieel zijn.
Op onze voorstellen is positief gereageerd en de begrotingen worden erop aangepast.”

De landelijke Zorg- en Veiligheidshuizen krijgen van het Rijk een aanvullend (structureel) budget van 10 miljoen euro voor het uitvoeren van hun taken. Het aanvullende budget maakt deel uit van de Gemeentefonds Decembercirculaire en wordt met terugwerkende kracht ook voor 2021 ter beschikking gesteld. Het Rijk stelt daarbij de eis dat gemeenten het geld overdragen aan het Zorg- en Veiligheidshuis. Over enkele jaren wordt de rijksbijdrage geëvalueerd en eventueel herijkt. Besteding van de extra middelen mag helemaal regionaal worden bepaald.


Nieuw in de regio op ‘het pluche’?

Ook in Zuidoost-Brabant wordt na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volop gepuzzeld op coalities en colleges. Bekende gezichten zullen afscheid nemen als wethouder, nieuwe treden aan. Op woensdag 6 juli organiseren we van 13.00 tot 15.00 uur in Helmond voor (nieuwe en zittende) burgemeesters en wethouders in onze 21 regiogemeenten een kennisbijeenkomst. Daarin lichten we actuele ontwikkelingen, rol en taken toe van het ZVHBZO en kunnen we elkaar in levenden lijve ontmoeten. Uitnodigingen naar de betreffende mensen volgen!


Laatste nieuws

Zoals je wellicht al zag, zijn we op LinkedIn aanwezig met een organisatiepagina: zoek op en sluit je aan bij ‘ZVHBZO Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost’. De oude pagina wordt op korte termijn gesloten.

We hebben sinds kort ook een Twitteraccount: @ZVHBZO.

Op beide social media volg je onze zorg- en veiligheidsactualiteit en het laatste nieuws.

Vanaf medio mei vind je daar bijvoorbeeld ons jaarverslag 2021, zodra dat is vastgesteld door ons Algemeen Bestuur.


Pilot-PGA Personen met onbegrepen gedrag staat in de steigers

Zoals vorig jaar gemeld, trekt het ZVHBZO de kar in het proefproject PGA Personen met onbegrepen gedrag. De persoonsgerichte aanpak is gericht op mensen die door hun onbegrepen en verwarde gedrag een (veiligheids)risico voor zichzelf en hun omgeving (kunnen) zijn. De pilot-PGA heeft door personele oorzaken vertraging opgelopen maar staat nu weer goed op de rit, vertellen ZVHBZO-procesregisseurs René van den Brandt en Manon Veendrick.

René: “Doel van de PGA is escalatie te voorkomen, minder onrust en overlast en meer maatschappelijke veiligheid. GGD en andere ketenpartners, waaronder gemeentelijke meldpunten, dragen PGA-casussen aan die in de maandelijkse triagetafel worden gewogen en besproken.”

Manon: “We willen daarom intensief optrekken met de GGD, en een aanvullend convenant afsluiten met daarin extra privacy- en samenwerkingsafspraken. Daarmee moeten onze ketenpartners nog instemmen. Gemeentes hebben voor burgers verplicht meldpunten voor personen met verward gedrag en voor WVGGZ (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg). De meeste regiogemeentes kozen ervoor die bij de GGD onder te brengen waar dus de meeste meldingen binnenkomen. Daar worden de casussen gefilterd voor de triagetafel.”
René: “WVGGZ-meldingen gaan in de Peelgemeenten via Bemoeizorg die verkennend onderzoek doen. Daarom hebben we GGZ Oost-Brabant gevraagd of zij voor de Peelgemeenten de aanmeldingen kunnen verzorgen en een deelnemer aan de triagetafel kunnen leveren.”

Verkennen
Manon: “Doel van de pilot is natuurlijk ook gezamenlijk verkennen en uitproberen wat de doelgroep is en met welke mensen we samen aan de slag moeten. Dat kan het eerste jaar dus nog veranderen. We willen graag ook met de politie de potentiële casussenlijst beoordelen of de namen erop relevant zijn. Pas daarna kan een casus worden verrijkt met extra, privacygevoelige informatie.” Ze verwacht ook meer belangstelling: “Als andere partijen zien dat de PGA werkt en meerwaarde geeft in de praktijk, zullen zij ook willen aansluiten.”

Nu het proefproject weer is vlotgetrokken, gaat het traject ook daadwerkelijk lopen, aldus René: “We komen in juni met de bij de triagetafel betrokkenen organisaties bij elkaar en na de zomer start de maandelijkse tafel. Van de meeste regiogemeenten en andere partners weten we nu dat ze meedoen.”


Onze mensen

Zoals wellicht bekend is ons team het afgelopen jaar al versterkt met procesregisseurs Marjon van de Koolwijk, René van den Brandt en Kitty Coppens die vanuit gemeente Eindhoven zijn gedetacheerd.

Sinds kort is ook procesregisseur Desiree Coense-Weber onze collega. Desiree was eerder actief bij onder meer gemeente ’s-Hertogenbosch en Avans Hogeschool.

Sandra Handels blijft als regionaal projectleider radicalisering bij ons samenwerken met partners en het regionaal expertteam radicalisering, nu via gemeente Eindhoven.

En we zijn ook blij dat Kayleigh Gijsels als procesondersteuner bij ons blijft, nadat zij eerder voor een tijdelijke opdracht bij ons was gestart.

Binnenkort hopen we een nieuwe vacature te publiceren voor een medewerker die aan de slag gaat met het doorontwikkelen en delen van kennis in en met ons uitgebreide netwerk.

Op termijn zullen er nog mensen bijkomen, dankzij het hiervoor genoemde aanvullend budget en wanneer, na de zomer, het aantal casussen toeneemt en de pilot-PGA Personen met onbegrepen gedrag gaat lopen.

Houd hiervoor onze LinkedIn-pagina in de gaten en neem contact met ons op als je meer informatie wilt.