login »

Nieuwsbrief juni 2023

In deze nieuwsbrief onder meer:

Heb je suggesties, ideeën of tips voor ons? Die horen we graag!
namens alle collega's

Evan Frank, directeur / ketenmanager


Casus digitaal aanmelden via PGAx

Op 5 juni is ZVHBZO overgegaan op het digitaal zaaksysteem PGAx. Via dit digitale loket kan voortaan een casus op maat (COM) worden aangemeld en kunnen wij nog veiliger en efficiënter informatie met elkaar uitwisselen.

Het aanmeldloket is hier te vinden. Klik op de knop ‘Melding doen’ om een casus bij ons aan te melden. Handig: de directe link naar onze PGAx is ook te vinden op onze website.

Vragen of opmerkingen? Dan horen wij die graag!


Algemeen Bestuur en Regiegroep bijeen

Op donderdag 25 mei kwamen het Algemeen Bestuur en de Regiegroep hybride bij elkaar. De bijeenkomst, zowel in Van der Valk Hotel Eindhoven als via Teams, kon op een hoge opkomst en grote belangstelling van bestuurders en partners rekenen.

Jaarverslag
De vergadering heeft zowel de meerjarenbegroting van het ZVHBZO goedgekeurd als het jaarverslag 2022 vastgesteld.

Enkele cijfers uit dit jaarverslag nieuwe stijl: in 2022 deden de partners van het ZVHBZO 115 keer een aanmelding van een complexe casus met een knelpunt en een veiligheidsrisico. Daarvan zijn er 83 door ons opgepakt en 32 verder geholpen met een advies. Uit 2021 liepen er nog 42 zaken door. In het jaarverslag staan een uitsplitsing van de aantallen per gemeente en ook een toelichting op de casussen die we in de diverse PGA-thema’s vorig jaar hebben gedraaid.

Presentaties
Ook werden aan het grote gezelschap diverse presentaties gegeven over nieuwe en aanstaande ontwikkelingen, zoals de regionale meerjarenaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM; zie verderop in deze nieuwsbrief) en verkenning en inventarisatie van de nazorg aan ex-gedetineerden. De onderwerpen werden uitgebreid bediscussieerd, ook in het kader van hulp aan bestuurders bij het bespreekbaar maken ervan.

De deelnemers werden bovendien meegenomen in een praktijkvoorbeeld van een ZVHBZO-casus en het verloop ervan, om inzicht te geven in de werkwijze, de dilemma’s en de expertisebijdrage van het ZVHBZO.

De volgende, eveneens hybride vergadering van het Algemeen Bestuur en de Regiegroep is op donderdag 26 oktober 2023.


Trends en ontwikkelingen 2022

In ons jaarverslag 2022 signaleren we trends en ontwikkelingen die voor veel gemeenten relevant zijn. Wij vinden het belangrijk dat de ketenpartners met elkaar de urgentie voelen voor het oplossen van deze vraagstukken, voor een betere aanpak van onze complexe casuïstiek. Mogelijk kan het Zorg- en Veiligheidshuis hier in de toekomst in ondersteunen.

Stalking
We zagen meer aangemelde casussen met stalking, misschien door de verhoogde aandacht voor vrouwenmoord bij inwoners en onze netwerkpartners. Stalking blijft complex; het gaat vaak om moeilijk bewijsbare zaken waarin wel sprake is van een hoog veiligheidsrisico. Daarnaast gaat het ook om een ernstige inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer, waardoor de behoefte aan zorg en ondersteuning groot kan zijn. Bij stalkingszaken zijn Veilig Thuis en het CCB (Bureau Conflict- en Crisisbeheersing van de politie) belangrijke partners. De inzet van hun expertise vinden wij erg belangrijk. Dit is een belangrijk signaal naar onze ketenpartners; onze wens is de rol van Veilig Thuis te borgen als het gaat om stalking zonder afhankelijkheidsrelatie.

Wachtlijsten
Ook zien we steeds vaker dat een passende woon- of verblijfsplek in complexe casuïstiek een zeer moeizame of zelfs onmogelijke opgave is. Er is ontoereikend aanbod voor de meest complexe doelgroep voor de vraag om langdurige verblijfplekken, met lange doorlooptijden. Daardoor blijft er sprake van een veiligheidsrisico. Bovendien bepaalt vaak nog de WLZ-indicatie (VG of GGz-Wonen) welk aanbod geschikt is in tegenstelling tot de zorgbehoefte van een WLZ-geïndiceerd persoon. In casussen waarin het bovenstaande wél lukt, is een positief effect te zien op de (kosten van) betrokkenheid van politie, justitie en andere betrokken partijen. Onze wens is dat de aanbieders met elkaar in gesprek gaan over deze plaatsingsproblematiek.

In meerdere casussen komen we niet tot een afname van het veiligheidsrisico of een doorbraak, vanwege wachtlijsten voor behandelingen of specifieke woonvormen. We willen in die gevallen kijken naar mogelijkheden om deze wachttijden te verkorten. Dit kan niet altijd vanwege het eerdergenoemde ontoereikend passend aanbod, maar ook andere factoren. Onze wens is een onderzoek naar de lange wachtlijsten en oplossingen.

Regiefunctie van gemeenten
De WMO-indicatie vervalt bij de toekenning van een WLZ-indicatie. De WLZ-indicatie zorgt geregeld voor een terugtrekkende beweging van gemeenten, waardoor zij het zicht op deze casussen (deels) verliezen. Dit is zorgelijk, ook omdat er vaak in onze casussen problematiek speelt rondom openbare orde en veiligheid. De Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS) ligt momenteel als voorstel in de Tweede Kamer. Deze wet biedt de gemeenten handvatten om regisserende taken aan meerdere gemeentelijke taken te koppelen.

Onderbezetting
Diverse gemeenten in onze regio hadden het afgelopen jaar te maken met onderbezetting en veel personele wijzigingen. Dit heeft effect op de snelheid en de kwaliteit waarmee een complexe casus kan worden opgepakt. Het is in deze tijd moeilijk om aan goed personeel te komen, terwijl deze casuïstiek roept om continuïteit, ervaren medewerkers en casusregisseurs.


Noteer alvast: Werkconferentie Actieprogramma Grip op Onbegrip

Het Rijk heeft een breed actieprogramma ontwikkeld voor een aanpak voor mensen met verward gedrag. Opdrachtgevers daarvan zijn vier ministeries (VWS, J&V, BZK, SZW) en de VNG. Met het Actieprogramma Grip op Onbegrip wil zij eerdere initiatieven doorontwikkelen en borgen, óók door van elkaar te leren in de vorm van best practices.

Die ontwikkeling wordt regionaal gestimuleerd om daar ook onderlinge verbindingen te laten ontstaan. Daarvoor organiseren de ministeries in iedere regio een werkconferentie. Hiervoor ontvangen gemeenten, politie, OM, GGD en de GGZ-instellingen een uitnodiging.

De Oost-Brabantse werkconferentie is op maandag 23 oktober 2023 van 13.00 tot 17.00 uur in ‘s-Hertogenbosch.


Fijne zomer!

Voor velen van ons staat de vakantie voor de deur. We wensen iedereen een prettig verlof, staycation of gewoon een fijne zomer!