login »

Personen met verward gedrag

Gegevensdeling in sociaal, zorg- en veiligheidsdomein

22-11-2023

'Gegevensdeling in sociaal, zorg- en veiligheidsdomein' is een gids voor het uitwisselen van gegevens tussen diverse samenwerkende instanties. De publicatie helpt bij het antwoord op de vraag hoe professionals samen complexe problemen kunnen aanpakken door informatie te delen, binnen de grenzen van privacyregels.

Eindrapport wetsevaluatie Wvggz en Wzd

24-10-2022

Voor de implementatie en uitvoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) is nog veel werk aan de winkel, voor zowel de overheid als het veld. Dat blijkt uit deze evaluatie van beide wetten die op 1 januari 2020 in werking traden.

Fatale politie-incidenten

23-02-2022

Jaarlijks overlijden er circa tien mensen tijdens ‘fatale politie-incidenten’. Bijvoorbeeld tijdens een aanhouding, na een achtervolging of in een politiecel. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nationale Politie en de Rijksrecherche, blijkt dat bij een groot deel van de slachtoffers sprake is van multiproblematiek, eerdere politiecontacten en verward gedrag ten tijde van het incident.

Escalatieladder Wet aanpak woonoverlast

14-02-2022

De escalatieladder geeft snel een praktisch overzicht van de stappen die met de Wet aanpak woonoverlast genomen kunnen worden om ernstige overlast te stoppen. De escalatieladder bestaat uit 6 treden. Met elke trede worden de handhavingsmaatregelen om de overlast te stoppen ingrijpender.

Handelingskader aanpak personen verward gedrag

09-09-2021

Dit handelingskader biedt inzicht in mogelijkheden voor samenwerking en gegevensdeling in het kader van de aanpak van personen met verward gedrag en ondersteunt op deze manier professionals.

Handreiking do’s en don’ts Wet aanpak woonoverlast

24-06-2021

Wat moet je doen en vooral nalaten bij de dossieropbouw, handhaving en naleving van een gedragsaanwijzing die opgelegd is vanuit de Wet aanpak woonoverlast? In deze handreiking delen experts uit 12 gemeenten en het Zorg- en Veiligheidshuis Twente hun ervaringen.

Verkennend onderzoek Wvggz: wie mag wat weten?

03-12-2020

De gemeente heeft onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) de taak gekregen om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek kan leiden tot een zorgmachtiging, waarin iemand verplichte ggz-zorg moet ondergaan.

Factsheet over samenhang meldpunten Wvggz en 'niet-acuut'

09-10-2020

De Wvggz biedt iedereen de mogelijkheid een melding te doen bij de gemeente over iemand in zijn omgeving die mogelijk in aanmerking komt voor verplichte ggz. Daarnaast zijn in veel gemeenten al meldpunten 'niet-acuut' ingericht, waar je ook van minder zware zorgen een melding kunt maken.

Handreiking gegevensdeling en privacy Ketenveldnorm

08-10-2020

In deze handreiking worden verschillende juridische routes geschetst waarlangs de toeleiding naar de levensloopfunctie kan lopen. Er zijn routes beschreven voor cliënten die wel medewerking willen verlenen en cliënten die (nog) geen medewerking willen verlenen aan de levensloopfunctie.

Stand van het land 2019

12-12-2019

De rapportage ‘Stand van het land’, gaat in op de huidige stand van zaken ten aanzien van de aanpak voor personen met verward gedrag. Het geschatte aantal personen met ernstig verward gedrag en een hoog maatschappelijk veiligheidsrisico in Nederland ligt op jaarbasis tussen de 850 en 1.450 unieke personen.

Verward in Flevoland

01-10-2019

Uniek onderzoek naar personen met verward gedrag en de werking van de bemoeizorgketen. Aanleiding voor het onderzoek is het toenemende aantal politiemeldingen verward gedrag.

Factsheet IV Wvggz

02-05-2019

Het uitwisselen van informatie speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De werkprocessen en ondersteuning zijn nog volop in ontwikkeling, maar de VNG merkt dat bij gemeenten veel vragen leven over 'de IV-kant' van de Wvggz.

Zorg voor veiligheid

18-04-2019

De veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening en die van hun omgeving is onvoldoende geborgd in het huidige zorgsysteem. Zij zijn voor zorg en hulp afhankelijk van veel verschillende organisaties, die niet vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. Zo blijkt uit dit rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Handreiking voor het Verkennend Onderzoek Wvggz

27-03-2019

De komende Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bepaalt dat een ieder een melding kan doen over een persoon bij wie het volgens hem noodzakelijk is te onderzoeken of hij/zij (verplichte) ggz nodig heeft. De VNG maakte een handreiking voor dit 'Verkennend Onderzoek'.

Eindrapport Schakelteam personen met verward gedrag

27-09-2018

De eindrapportage van het Schakelteam begint met een reflectie op wat er al gebeurt in het land. Daarnaast wordt ingegaan op de versterking van de keten sociaal domein-veiligheid-zorg, de regionale samenwerkingsstructuur en het escalatiemodel.

Corporatiemonitor Personen met verward gedrag

12-09-2017

Woningcorporaties ervaren steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Corporaties hebben onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Dit blijkt uit deze Corporatiemonitor Personen met verward gedrag.

Ernstig verwarde personen, knelpunten en dilemma's

11-01-2017

De professionals binnen het Veiligheidshuis lopen dagelijks tegen dilemma’s aan die een adequate aanpak van deze doelgroep in de weg staan. Om inzicht te krijgen in de werkwijze én in de doelgroep heeft het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond een aantal casussen op papier gezet.

Doorpakken! - Eindrapportage aanjaagteam Verwarde Personen

30-09-2016

Volgens deze eindrapportage van het Aanjaagteam Verwarde Personen is het fundament voor een sluitende aanpak gelegd, maar is het werk niet af. Het is nu aan de samenwerkende partijen om ook echt door te pakken, dwars door de muren van de systeemwereld en organisatiekokers heen.