login »

Veilig Thuis

Werkzame elementen MDA++ aanpak

06-04-2023

Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de MDA++ aanpak in vijf regio’s. Het rapport beschrijft onder andere welke elementen in de regio’s werkzaam blijken. Dit betreft elementen die helpen om de aanpak goed vorm te geven.

De aanpak van (ex-)partnerstalking

24-11-2022

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzoekt of en hoe de aanpak van stalking door (ex-)partners is verbeterd. Zij wil onder meer weten welke verbetermaatregelen zijn genomen en of er toereikende aandacht is voor de bescherming van de slachtoffers.

Eerste voortgangsrapportage Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

01-11-2022

Deze eerste voortgangsrapportage laat zien welke randvoorwaarden zijn neergezet om tot een succesvolle aanpak te komen en gaat in op de inspanningen en resultaten van de afgelopen periode en op de prioriteiten voor de komende zes maanden.

Tussenrapport Monitor pilot- en referentiewerkwijzen MDA++

28-03-2022

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar MDA++, een methode waarbij professionals rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling samenwerken. Deze tussenrapport geeft een aantal voorlopige resultaten.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

31-03-2021

Dit Toekomstscenario moet de jeugdbeschermingsketen vereenvoudigen. Het scenario is gebaseerd op de pijlers: gezinsgericht, eenvoud, rechtsbescherming, transparant en lerend.

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale (wijk)teams geanalyseerd

07-01-2021

De samenwerking op de werkvloer tussen professionals van Veilig Thuis en de lokale (wijk-)teams is in een groot aantal gemeenten en regio’s verbeterd en constructief. Dat blijkt uit deze analyse van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-organisaties en lokale (wijk)teams.

Vijfde voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

23-12-2020

De vijfde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). In deze voortgangsrapportage staan met name de regionale inspanningen centraal.

Kwestie van lange adem

12-11-2020

Gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis hebben naast kindermishandeling en/of partnergeweld, vaak ook te maken met andere complexe problematiek. Hoewel de situatie in de meeste gezinnen na melding sterk verbetert, is er anderhalf jaar later in meer dan de helft van de gezinnen nog steeds sprake van geweld.

Vierde voortgangsrapportage GHNT

19-06-2020

Vierde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Een bijgevoegde infographic biedt een overzicht van de inzet en resultaten tot nu toe.

Video Ketenwerkproces ex-partnerstalking

01-05-2020

De Zorg- en Veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben samen met Veilig Thuis Rotterdam en andere ketenpartners een video voor professionals gemaakt. In de video wordt uitgelegd hoe te handelen bij stalking.

Animatie Visie op veiligheid

13-02-2020

Bij de aanpak van een onveilige gezinssituatie zijn vaak veel verschillende professionals betrokken. Het is van belang dat zij allemaal hetzelfde denken over veiligheid. Veilig Thuis maakte samen met Augeo Foundation een animatie die de 'Visie op veiligheid' uitlegt.

Derde voortgangsrapportage GHNT

19-12-2019

Derde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). De voortgangsrapportage laat zien dat steeds meer regio’s werken aan integrale sturing om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen.

Inspectieonderzoek naar de aanpak van de stalking door Bekir E.

09-10-2019

Inspectierapport naar de aanpak van de stalking van Hümeyra door Bekir E.. De conclusie van de Inspectie is dat de aanpak van de stalking ernstig tekort is geschoten.

Tweede voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

03-07-2019

De tweede voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren naar de Tweede Kamer verzonden. In 14 van de 28 GHNT-regio’s is inmiddels sprake van integrale sturing op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Achtergronden en recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2008-2015

27-06-2019

Uit dit onderzoek blijkt dat de recidive onder daders van huiselijk geweld is licht gedaald. Dit geldt zowel voor het opnieuw plegen van enig delict als het opnieuw plegen van huiselijk geweld.

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

06-02-2019

5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Dit blijkt deit grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling.

Geweld hoort nergens thuis, actieplan 2018-2021

26-04-2018

Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen een hardnekkig maatschappelijk probleem. Dit actieprogramma bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.

Recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in de periode 2008-2013

05-04-2018

De recidive onder daders van huiselijk geweld die veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2013 is vrij stabiel. Dat blijkt uit dit onderzoek van het WODC.

Kwaliteitskader MDA ++

12-05-2017

MDA++ is een effectieve aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld. Het Kwaliteitskader beschrijft wat MDA++ inhoudt, hoe professionals ermee kunnen werken en welke professionals erbij betrokken moeten zijn.

Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld

19-01-2016

De recidive van plegers van huiselijk geweld is tussen 2007 en 2011 afgenomen van 37,2 tot 33,2 procent. Dat blijkt uit dit onderzoek van het WODC. De uithuisplaatsing van plegers heeft in die periode opmerkelijk genoeg niet geleid tot lagere recidive ten opzichte van de controlegroep.