login »

Onderzoek

Toepassing adolescentenstrafrecht bij 16- tot 23-jarigen

23-04-2024

De rechter kan in strafzaken van adolescenten zowel het reguliere sanctiestelstel toepassen, als onder specifieke voorwaarden bij 16- en 17-jarigen het volwassenenstrafrecht of bij 18- tot 23-jarigen het jeugdstrafrecht. Het WODC onderzocht wat de kenmerken zijn van deze groep 16- tot 23-jarigen en welke overwegingen een rol spelen bij de keuze voor het toe te passen strafrecht.

Adviesrapport Implementatie Levensloopaanpak

18-01-2024

In de uitvoering van de Levensloopaanpak lopen de regio’s tegen een paar forse knelpunten aan. Het Adviesrapport Implementatie Levensloopaanpak van januari 2024 geeft de stand van zaken weer, oplossingsrichtingen voor de knelpunten en een voorstel voor het vervolg van de implementatie.

Langdurige(r) detentie na recidive van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven

15-01-2024

Als ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, zoals moord, doodslag en verkrachting, meerdere malen worden gepleegd, leidt deze recidive doorgaans tot zwaardere bestraffing, vooral een langdurige(r) detentie. De strafrechter weegt wel allerlei factoren mee, zoals de ernst van het misdrijf en de omstandigheden rondom de dader. Daardoor kan een recidivist soms ook een relatief lage straf krijgen. De motivering van de straf door de rechter is daarom belangrijk.

De effectiviteit van de Top600-aanpak

16-11-2023

De Amsterdamse Top600-aanpak lijkt niet te leiden tot minder recidive. Met de aanpak worden criminelen, vooral jongeren, in de regio Amsterdam-Amstelland in beeld gebracht zodat ze met begeleiding niet opnieuw in de fout gaan. Het WODC onderzocht het effect van de aanpak op de recidive.

Actieplan programma Samen tegen Mensenhandel

18-10-2023

Het actieplan richt zich op het voorkomen van mensenhandel, het beter signaleren en helpen van slachtoffers van mensenhandel en het aanpakken van daders van mensenhandel.

Het 7-stappenmodel

03-07-2023

Het 7-stappenmodel is een werkproces voor de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Deze publicatie beschrijft de aanpak van problematische jeugdgroepen en fluïde netwerken, schetst een heldere rolverdeling tussen de betrokken partijen en biedt handvatten voor informatieoverdracht.

Effectief inzetten op re-integratie van ex-gedetineerden

20-04-2023

De intensieve nazorg van ex-gedetineerden door de ZVH’en Noord- en Midden-Limburg betaalt zich ruimschoots terug. Dat blijkt uit dit onderzoek dat deze ZVH’en hebben laten uit laten voeren. De onderzoekers concluderen dat de baten ruimschoots opwegen tegen de jaarlijkse kosten.

Werkzame elementen MDA++ aanpak

06-04-2023

Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de MDA++ aanpak in vijf regio’s. Het rapport beschrijft onder andere welke elementen in de regio’s werkzaam blijken. Dit betreft elementen die helpen om de aanpak goed vorm te geven.

Aanpak mensenhandel in gemeenten

04-04-2023

De VNG liet onderzoek uitvoeren naar de stand van zaken van de lokale en regionale aanpak van mensenhandel. Waar staan gemeenten nu, welke werkbare elementen benoemen ze, welke knelpunten ervaren ze en welke behoeften aan ondersteuning hebben ze?

Meisjescriminaliteit

27-03-2023

Uit dit onderzoek blijkt dat er mogelijk een ‘blinde vlek’ is voor delinquente meisjes in de strafrechtsketen. Zo zouden ze minder snel in beeld komen als verdachte. Als ze toch in de strafrechtsketen terecht komen, lijkt het of ze bewust of onbewust anders gezien en bejegend worden dan jongens.

Plan- en procesevaluatie Actieplan Wapens en Jongeren

08-03-2023

In 2020 is het Actieplan Wapens en Jongeren opgesteld. Dit met het oog op de forse toename van het wapengebruik en steekincidenten onder jongeren en de steeds jonger wordende daders. Het actieplan is in opdracht van het WODC geëvalueerd.

Doorgroeiers

25-02-2023

Welke jongeren groeien door in de drugsgerelateerde criminaliteit? Zijn er zichtbare ontwikkelingspatronen, kenmerken en signalen waar te nemen die aanknopingspunten bieden voor interventies? Om antwoord te geven op deze vragen is literatuur bestudeerd, zijn professionals binnen het zorg- en veiligheidsdomein geraadpleegd en zijn casussen geanalyseerd.

Onbenut potentieel

26-01-2023

Sinds 2004 kan de strafrechter stelselmatige daders een ISD-maatregel voor maximaal twee jaar opleggen. De bedoeling hiervan is om de maatschappij langere tijd te beschermen en de dader de nodige individuele zorg te bieden. Dit laatste komt nog niet goed uit de verf, zo blijkt uit dit onderzoek.

Vatbare individuen en vatbare omgevingen

06-12-2022

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek laten uitvoeren naar de vatbare doelgroepen voor radicalisering. De studie geeft een overzicht van de risicofactoren en beschermende factoren.

Toeleiding naar gedragsinterventies in de jeugdstrafrechtketen

22-11-2022

Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). De onderzoekers concluderen dat het LIJ bijdraagt aan de persoonsgerichte aanpak van jeugdcriminaliteit, maar niet zonder professioneel oordeel kan.

Woon- en pleegbuurten van geregistreerde jeugdcriminaliteit

15-11-2022

Jeugdcriminaliteit blijk in de meeste Nederlandse buurten niet of nauwelijks voor te komen. Van de jeugdcriminaliteit die door de politie wordt geregistreerd vindt een kwart plaats in één procent van de buurten. Dit blijkt uit deze publicatie van het WODC.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57

07-11-2022

Het 57ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het dreigingsniveau in Nederland blijft vastgesteld op ‘aanzienlijk’ (niveau 3 van 5).

Eindrapport wetsevaluatie Wvggz en Wzd

24-10-2022

Voor de implementatie en uitvoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) is nog veel werk aan de winkel, voor zowel de overheid als het veld. Dat blijkt uit deze evaluatie van beide wetten die op 1 januari 2020 in werking traden.

Het is een probleem, maar niet voor mij

19-09-2022

Ongeveer 1 op de 5 Rotterdamse jongeren heeft weleens een wapen in bezit gehad, gedragen of gebruikt. Uit dit onderzoek blijkt dat het dragen of bezitten van wapens de afgelopen jaren niet gebruikelijker is geworden onder jongeren - een suggestie die volgens de onderzoekers soms wel wordt gewekt in de media.

Rapportage Integrale Aanpak Terrorisme

07-07-2022

Deze rapportage zet de beleidsmatige inzet op het tegengaan van terrorisme uiteen, over de periode april 2019 tot juni 2022. Dat gebeurt langs de aandachtsgebieden uit de Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026: verwerven, voorkomen, voorbereiden en vervolgen.

Jong en ontspoord in het drugsmilieu

10-05-2022

Hoe stop je de aanzuigende werking van de zware drugscriminaliteit op jongeren? In het rapport ‘Jong ontspoord in het drugsmilieu’ van Stichting Maatschappij en Veiligheid zijn daar heldere aanbevelingen over te lezen. Het levert geen snelle oplossingen, maar geeft wel een overzicht van ervaringen en inzichten die tot nu toe zijn opgedaan.

Schijnwerpers op de straat

04-05-2022

Crimi­nele jeugdgroepen zijn een belangrijke kweekvijver voor de georganiseerde misdaad. Aanpakken van deze groepen werken het beste wanneer ze de betrokken partijen in hun kracht zetten. Tegelij­kertijd moet een aanpak recht doen aan de jongeren op wie deze zich richt, de (mogelijke) benadeelden van een groep en de lokale maatschappelijke omstandigheden die maken dat een criminele jeugdgroep kan ontstaan en volharden.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 56

22-04-2022

Het 56ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het dreigingsniveau in Nederland blijft vastgesteld op ‘aanzienlijk’ (niveau 3 van 5).

(On)zichtbare beelden van jonge aanwas in de drugscriminaliteit

21-04-2022

Het RIEC Midden-Nederland heeft in verschillende gemeenten onderzoek gedaan naar jonge aanwas in de (hard)drugshandel. Het onderzoek richtte zich op de uitingsvormen van harddrugscriminaliteit, kenmerken van (startende) jongeren die daarin een rol spelen en de manieren waarop zij daarbij betrokken raken.

Tussenrapport Monitor pilot- en referentiewerkwijzen MDA++

28-03-2022

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar MDA++, een methode waarbij professionals rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling samenwerken. Deze tussenrapport geeft een aantal voorlopige resultaten.

Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten

16-03-2022

Het CBS en ICTU hebben de achtergrondkenmerken en sociale omgeving van (potentiële) cliënten van het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht onderzocht. Dit onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden voor datagedreven werken voor álle zorg- en veiligheidshuizen.

Do or don't

08-03-2022

Om te voorkomen dat jongeren in de georganiseerde criminaliteit terecht komen of hier verder in afglijden, is het belangrijk om te weten waarom bepaalde jongeren de georganiseerde criminaliteit in gaan. Dit onderzoek laat zien wat hierover in de wetenschappelijke literatuur bekend is.

Fatale politie-incidenten

23-02-2022

Jaarlijks overlijden er circa tien mensen tijdens ‘fatale politie-incidenten’. Bijvoorbeeld tijdens een aanhouding, na een achtervolging of in een politiecel. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nationale Politie en de Rijksrecherche, blijkt dat bij een groot deel van de slachtoffers sprake is van multiproblematiek, eerdere politiecontacten en verward gedrag ten tijde van het incident.

Slachtoffermonitor mensenhandel 2016-2020

21-12-2021

Passende hulpverlening ontbreekt voor slachtoffers van mensenhandel. Van alle slachtoffers wordt 50% binnen 7 jaar opnieuw slachtoffer van een misdrijf. Dit concludeert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in deze Slachtoffermonitor mensenhandel 2016-2020.

Herstel in detentie

13-12-2021

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor herstelgericht werken in gevangenissen. Toch maken interventies die zich richten op herstel nog geen structureel onderdeel uit van het detentieprogramma, zo blijkt uit dit onderzoek.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 55

26-10-2021

Het 55ste Dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Er zijn op dit moment in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging (kunnen) vormen voor de nationale veiligheid.

Recidive onder justitiabelen in Nederland

13-10-2021

De recidive onder alle volwassen daders, maar ook onder ex-gedetineerden, ex-werkgestraften en ex-ondertoezichtgestelden is in de periode van 2008 tot en met 2017 stabiel gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

Copycatgedrag bij terroristische aanslagen

19-08-2021

Het komt voor dat mensen een pleger van terroristische aanslagen bewust gaan nadoen. Zij kopiëren de gebruikte methode of raken in het algemeen geïnspireerd om een aanslag te plegen. Dit blijkt uit dit verkennende onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Vrijheid blijheid?

18-06-2021

Bij het teruggeleiden van gedetineerden naar de maatschappij blijkt het nogal eens zoeken naar de juiste manieren. De betrokken organisatie werken volgens de onderzoekers vaak vanuit een eigen cultuur en werkwijze, wat de benodigde samenwerking belemmert.

Monitor Jeugdcriminaliteit 2020

31-05-2021

De jeugdcriminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen is in de periode 2015 tot 2021 vergeleken met de vijftien jaren daarvoor afgenomen. Dat blijkt uit deze Monitor Jeugdcriminaliteit 2020.

Adolescentenstrafrecht

26-05-2021

Het adolescentenstrafrecht laat ondanks grote knelpunten ook positieve resultaten zien. Dat blijkt uit dit evaluatieonderzoek van het WODC.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 54

14-04-2021

Het dreigingsbeeld geeft het dreigingsniveau in Nederland in 2021 op grond van de ontwikkeling van de Nederlandse jihadistische beweging, recente aanslagen in Europa en rechtsextremisme. Het dreigingsniveau wordt op basis van DTN 54 vastgesteld op niveau 3. Een terroristische aanslag in Nederland is voorstelbaar.

Monitor nazorg ex-gedetineerden 6e meting

25-01-2021

Deze monitor beschrijft de problemen van (ex-)gedetineerden bij de basisvoorwaarden voor re-integratie. Het gaat daarbij om een geldig identiteitsbewijs, inkomen en dagbesteding, huisvesting, (inzicht in) schulden en (indien nodig con-tinuïteit van) zorg.

Dadermonitor mensenhandel 2015-2019

21-01-2021

De daders van binnenlandse seksuele uitbuiting hebben een relatief jonge leeftijd. Een derde van hen is jonger dan 23 jaar op het moment van plegen, zo blijkt uit deze monitor.

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale (wijk)teams geanalyseerd

07-01-2021

De samenwerking op de werkvloer tussen professionals van Veilig Thuis en de lokale (wijk-)teams is in een groot aantal gemeenten en regio’s verbeterd en constructief. Dat blijkt uit deze analyse van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-organisaties en lokale (wijk)teams.

Verkennend onderzoek Wvggz: wie mag wat weten?

03-12-2020

De gemeente heeft onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) de taak gekregen om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek kan leiden tot een zorgmachtiging, waarin iemand verplichte ggz-zorg moet ondergaan.

Krachtige lerende netwerken

24-11-2020

Terrorisme en criminaliteit zijn gelaagde, veranderlijke en ongrijpbare fenomenen. In dit onderzoek werd gekeken naar wat de aanpak van terrorisme en de aanpak van criminaliteit van elkaar kunnen leren.

Kwestie van lange adem

12-11-2020

Gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis hebben naast kindermishandeling en/of partnergeweld, vaak ook te maken met andere complexe problematiek. Hoewel de situatie in de meeste gezinnen na melding sterk verbetert, is er anderhalf jaar later in meer dan de helft van de gezinnen nog steeds sprake van geweld.

Levenslange obstakels

06-11-2020

Levensloopstudie naar licht verstandelijk beperkten in het strafrecht en in de zorg. Uit het onderzoek van het blijkt dat tweederde van de verdachten met een licht verstandelijke beperking (LVB) recidiveert.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53

15-10-2020

Op dit moment zijn er in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging kunnen vormen. Alhoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen in Nederland een aanslag voorbereiden, blijft het voorstelbaar dat dit kan gebeuren. Dat blijkt uit het 53ste Dreigingsbeeld.

Growing up in single-parent families and the criminal involvement of adolescents

07-10-2020

In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar de samenhang tussen het opgroeien in een eenoudergezin en crimineel gedrag tijdens de adolescentie. De onderzoekers voerden voor deze publicatie een systematisch literatuuronderzoek uit op basis van empirische studies.

Caught in adversity

22-09-2020

Bij de doelgroep van (gewelddadige) veelplegers wordt straf steeds vaker gecombineerd met zorg. Van belang hierbij is beter inzicht te krijgen in de zorgaspecten die te maken hebben met volhardend en escalerend crimineel gedrag bij opgroeiende jongvolwassenen.

De gezinscontext van terrorismeverdachten in Nederland

03-09-2020

Grootschalig onderzoek van het NSCR en de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Uit het onderzoek blijkt dat gezinnen van terrorismeverdachten in Nederland sterk lijken op gezinnen van verdachten van andere vormen van criminaliteit.

Sociale (wijk)teams 5 jaar later: uitkomsten peiling

01-05-2020

Sociale wijkteams ondersteunen inwoners op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Deze publicatie betreft een landelijke peiling naar de werkwijze van de wijkteams en hun bijdrage aan de decentralisatie in het sociaal domein.

Achtergronden en recidive onder daders van high impact crimes veroordeeld in 2002-2016

14-04-2020

Recidiveonderzoek naar daders van high impact crimes (HIC). In het onderzoek staan de achtergronden en recidive centraal van daders die in de periode 2002 tot en met 2016 onherroepelijk zijn veroordeeld voor een HIC-delict.

Multiprobleemverdachten in beeld

23-03-2020

Veel mensen die vaak met het strafrecht in aanraking komen hebben problemen op meerdere leefgebieden. Door alert te zijn op achterliggende problemen, kan het Openbaar Ministerie recidive beter voorkomen, zo blijkt uit dit onderzoek.

Minderjarige verdachten sinds 2009

20-03-2020

In de afgelopen tien jaar is het aantal minderjarige verdachten meer dan gehalveerd, 2019 is het eerste jaar waar weer sprake is van een toename. Dit blijkt uit deze voorlopige cijfers van het CBS.

Van antisociaal naar prosociaal?

11-03-2020

Socialevaardigheidstrainingen bij criminele jongeren verminderen niet de kans dat zij opnieuw een delict plegen. Dat is de belangrijkse conclusie van dit proefschrift van Trudy van der Stouwe (Universiteit van Amsterdam).

Recidivemeting adolescentenstrafrecht

09-03-2020

Het WODC heeft in een haalbaarheidsstudie onderzocht hoe een recidivemeting onder minderjarigen, berecht volgens het volwassenenstrafrecht en jongvolwassenen, berecht volgens het jeugdstafrecht, vorm kan worden gegeven. De eerste resultaten tonen aan dat de recidive onder deze groep niet gering is.

Stand van het land 2019

12-12-2019

De rapportage ‘Stand van het land’, gaat in op de huidige stand van zaken ten aanzien van de aanpak voor personen met verward gedrag. Het geschatte aantal personen met ernstig verward gedrag en een hoog maatschappelijk veiligheidsrisico in Nederland ligt op jaarbasis tussen de 850 en 1.450 unieke personen.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 51

09-12-2019

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau in Nederland vastgesteld op niveau 3 van de 5. De terroristische dreiging is nog steeds aanzienlijk, zoals meerdere incidenten en arrestaties, ook in Nederland, hebben aangetoond. Een aanslag is dus voorstelbaar.

Inspectieonderzoek naar de aanpak van de stalking door Bekir E.

09-10-2019

Inspectierapport naar de aanpak van de stalking van Hümeyra door Bekir E.. De conclusie van de Inspectie is dat de aanpak van de stalking ernstig tekort is geschoten.

Verward in Flevoland

01-10-2019

Uniek onderzoek naar personen met verward gedrag en de werking van de bemoeizorgketen. Aanleiding voor het onderzoek is het toenemende aantal politiemeldingen verward gedrag.

Recidive onder justitiabelen in Nederland: Verslag over de periode 2006-2018

03-07-2019

De recidive onder jeugdige daders laat, na jaren van daling, een stijgende ontwikkeling zien. Dit blijkt uit deze tweejaarlijkse recidivemeting onder de vaste dadergroepen die gevolgd worden met de recidivemonitor van het WODC.

Achtergronden en recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2008-2015

27-06-2019

Uit dit onderzoek blijkt dat de recidive onder daders van huiselijk geweld is licht gedaald. Dit geldt zowel voor het opnieuw plegen van enig delict als het opnieuw plegen van huiselijk geweld.

Multiprobleemgezinnen Veiligheid & Overlast

19-06-2019

Voor een effectieve aanpak van multiprobleemgezinnen (MPG) waar veiligheid en overlast een rol spelen, is het nodig dat partners met elkaar om de tafel gaan. Ook moeten professionals hun kennis, vaardigheden en competenties verbreden.

Inzet van de ISD Maatregel bij jongvolwassen veelplegers

13-05-2019

Hoe kan de ISD-maatregel bij jongvolwassen stelselmatige daders beter worden benut? Die vraag stond centraal in vier pilots die de afgelopen twee jaar in de regio’s Zeeland/West-Brabant, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht plaatsvonden. Hiervan is nu deze procesevaluatie verschenen.

Zorg voor veiligheid

18-04-2019

De veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening en die van hun omgeving is onvoldoende geborgd in het huidige zorgsysteem. Zij zijn voor zorg en hulp afhankelijk van veel verschillende organisaties, die niet vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. Zo blijkt uit dit rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Rapportage Integrale aanpak terrorisme

18-04-2019

Deze rapportage presenteert de inzet in het kader van de integrale aanpak van terrorisme en extremisme sinds eind 2017 tot april 2019. Het geeft een aantal van de bereikte mijlpalen weer, met een vooruitblik op de komende periode.

Forensische zorg en veiligheid - Lessen uit de casus Michael P.

28-03-2019

In de vier jaar dat Michael P. forensische zorg ontving, zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen en de forensische instelling niet nagegaan welke risico’s van hem uitgingen en hoe groot de kans was dat hij opnieuw een ernstig delict zou plegen, zo blijkt uit dit rapport.

Factsheet recidive Veiligheidshuis Midden-Limburg

05-03-2019

Meer dan de helft (59%) van de cliënten van het Veiligheidshuis Midden­-Limburg pleegde in de twee jaar na het volgen van een Veiligheidshuis-traject, geen of minder delicten. Dat blijkt uit de eerste regionale meting met een recidivemonitor.

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

06-02-2019

5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Dit blijkt deit grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling.

Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg

25-01-2019

Voor het eerst heeft het WODC onderzocht hoe hoog de recidive is na uitstroom uit de hele forensische zorg. Eerder beperkte het recidiveonderzoek voor de forensische zorg zich tot de maatregelen Terbeschikkingstelling (tbs) en Plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), die samen slechts een klein deel van de forensische zorg uitmaken.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 48

10-09-2018

De jihadistische dreiging is de afgelopen periode veranderd, maar de dreiging tegen Nederland blijft substantieel. Ondanks een stagnerende groei, geeft de omvang van de Nederlandse jihadistische beweging reden tot zorg. Dat blijkt uit het 48ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de NCTV.

Monitor nazorg (ex-)gedetineerden - meting 5

04-09-2018

Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden terug te dringen, wordt al tijdens detentie gewerkt aan hun re-integratie. Belangrijk daarbij zijn vijf basisvoorwaarden: identiteitsbewijs, werk en inkomen, huisvesting, schulden en zorg, zo blijkt uit dit onderzoek van het WODC.

Domein overstijgende aanpak MPG

06-08-2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren. Hiervoor wil het ministerie een domein overstijgende aanpak stimuleren. Als basis daarvoor brachten het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies de huidige stand van zaken van onderzoek naar deze problematiek in kaart.

Familie van uitreizigers

01-08-2018

Welke rol spelen familieleden bij het voorbereiden van, uitreizen naar en terugkeren uit een buitenlands strijdgebied waar jihadistische strijdgroepen actief zijn? Voor dit onderzoek zijn naast een literatuurstudie en beleidsanalyse, tientallen interviews afgenomen met professionals en familieleden van (vermeende) Syriëgangers.

Recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in de periode 2008-2013

05-04-2018

De recidive onder daders van huiselijk geweld die veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2013 is vrij stabiel. Dat blijkt uit dit onderzoek van het WODC.

Monitor Veelplegers 2017

21-03-2018

Het aantal zeer actieve veelplegers (ZAVP’s) in Nederland was in 2015 op één van zijn laagste niveaus sinds 2004. De daling van het aantal ZAVP’s vond voornamelijk plaats tussen 2005 tot en met 2010, zo blijkt uit dit onderzoek.

Recidive na high impact crimes

15-03-2018

Deze monitor laat zien dat de geïntensiveerde aanpak van high impact crimes (HIC) haar vruchten afwerpt. Daders van HIC vallen aanmerkelijk minder vaak in herhaling.

Monitor Jeugdcriminaliteit 2017

07-03-2018

De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland is in de periode 2007 tot 2017 jaarlijks gedaald. Mogelijke verklaringen zijn onder meer veranderende opsporingsprioriteiten, registratie-effecten, de digitalisering van de samenleving en toegenomen beveiliging.

Corporatiemonitor Personen met verward gedrag

12-09-2017

Woningcorporaties ervaren steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Corporaties hebben onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Dit blijkt uit deze Corporatiemonitor Personen met verward gedrag.

Mensen met een licht verstandelijke beperking in het justitiële domein

23-01-2017

Prevalentieonderzoek naar de omvang van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het justitiële domein. Ook is een verkenning uitgevoerd naar de knelpunten in het justitiële beleid en de uitvoering gericht op deze groep, waarbij gekeken is naar de (jeugd)strafrechtketen, slachtofferzorg, jeugdbeschermingsketen en het gemeentelijk veiligheidsdomein.

Vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

03-03-2016

Het WODC heeft de vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden gepubliceerd. Deze monitor is ontwikkeld om de problemen van (ex-)gedetineerden op het gebied van identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg goed in kaart te brengen.

Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld

19-01-2016

De recidive van plegers van huiselijk geweld is tussen 2007 en 2011 afgenomen van 37,2 tot 33,2 procent. Dat blijkt uit dit onderzoek van het WODC. De uithuisplaatsing van plegers heeft in die periode opmerkelijk genoeg niet geleid tot lagere recidive ten opzichte van de controlegroep.