login »

Nazorg ex-gedetineerden

Effectief inzetten op re-integratie van ex-gedetineerden

20-04-2023

De intensieve nazorg van ex-gedetineerden door de ZVH’en Noord- en Midden-Limburg betaalt zich ruimschoots terug. Dat blijkt uit dit onderzoek dat deze ZVH’en hebben laten uit laten voeren. De onderzoekers concluderen dat de baten ruimschoots opwegen tegen de jaarlijkse kosten.

Herstel in detentie

13-12-2021

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor herstelgericht werken in gevangenissen. Toch maken interventies die zich richten op herstel nog geen structureel onderdeel uit van het detentieprogramma, zo blijkt uit dit onderzoek.

Kansen bieden voor Re-integratie

09-09-2021

De handreiking ‘Kansen bieden voor Re-integratie’ beschrijft de praktijk van re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers. De handreiking is nadrukkelijk niet bedoeld als een keurslijf, maar biedt gemeenten de mogelijkheid om hun eigen beleid hieraan te spiegelen.

Vrijheid blijheid?

18-06-2021

Bij het teruggeleiden van gedetineerden naar de maatschappij blijkt het nogal eens zoeken naar de juiste manieren. De betrokken organisatie werken volgens de onderzoekers vaak vanuit een eigen cultuur en werkwijze, wat de benodigde samenwerking belemmert.

Monitor nazorg ex-gedetineerden 6e meting

25-01-2021

Deze monitor beschrijft de problemen van (ex-)gedetineerden bij de basisvoorwaarden voor re-integratie. Het gaat daarbij om een geldig identiteitsbewijs, inkomen en dagbesteding, huisvesting, (inzicht in) schulden en (indien nodig con-tinuïteit van) zorg.

Zelfscan re-integratie ex-gedetineerden

03-07-2020

De VNG heeft samen met een aantal gemeenten en Zorg- en Veiligheidshuizen deze Zelfscan re-integratie ex-gedetineerden ontwikkeld. De zelfscan faciliteert gemeenten en samenwerkings- verbanden (waaronder Zorg- en Veiligheidshuizen) bij hun reflectie op de re-integratie van ex-gedetineerden.

Monitor nazorg (ex-)gedetineerden - meting 5

04-09-2018

Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden terug te dringen, wordt al tijdens detentie gewerkt aan hun re-integratie. Belangrijk daarbij zijn vijf basisvoorwaarden: identiteitsbewijs, werk en inkomen, huisvesting, schulden en zorg, zo blijkt uit dit onderzoek van het WODC.

Van detineren naar re-integreren

04-10-2017

De inspanningen van penitentiaire inrichtingen en gemeenten om de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving in goede banen te leiden, schieten nog ernstig tekort. Dat stelt de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in dit advies aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden

03-03-2016

Het WODC heeft de vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden gepubliceerd. Deze monitor is ontwikkeld om de problemen van (ex-)gedetineerden op het gebied van identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg goed in kaart te brengen.