login »
09 september 2021

Kansen bieden voor Re-integratie

De handreiking ‘Kansen bieden voor Re-integratie’ beschrijft de praktijk van re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers. De handreiking is nadrukkelijk niet bedoeld als een keurslijf, maar biedt gemeenten de mogelijkheid om hun eigen beleid hieraan te spiegelen.

Dit document is een geactualiseerde versie van de handreiking uit 2019. De verandering van wet- en regelgeving is meegenomen en de visie per organisatie is aangescherpt.

Beschrijving

In Nederland zijn er circa 30.000 terugkeerbewegingen uit detentie per jaar. Natuurlijk hebben niet al die gedetineerden ondersteuning nodig bij de terugkeer. Sommigen zijn zelfredzaam genoeg.

Re-integratie is dus maatwerk. De samenwerking is dus ook maatwerk. Bij sommige gedetineerden is die intensief (samen aan tafel, persoonlijk contact), bij anderen volstaat overleg via Skype, e-mail of telefoon. Ketenpartners maken daarover samen afspraken.

Indeling
Deze handreiking beschrijft de kaders voor de re-integratie: de doelgroep, de levensloopbenadering, de gegevensdeling en privacybescherming. Een hoofdstuk is gewijd aan de vijf basisvoorwaarden, het sociaal netwerk en slachtofferbewust en herstelgericht werken. Het slothoofdstuk behandelt de verschillende wijzen van instroom in detentie en de taken en verantwoordelijkheden van de drie partijen daarbij.

Bijlagen
In de bijlagen volgt informatie over de bijdrageregeling voor begeleiding van (ex-) gedetineerde burgers, forensische zorg in een voorwaardelijk kader en de BIJ-regeling. Aan bod komen ook relevante wetgeving, een lijst van gebruikte begrippen en netwerkpartners. Ten slotte zijn er enkele procesplaten opgenomen.

Organisatie

De handreiking vloeit voort uit het bestuurlijk akkoord over de re-integratie van burgers die uit detentie terugkeren. Dat werd op 1 juli 2019 gesloten door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Reclassering en de VNG.

Downloads