login »

Handreikingen

Handreiking Gegevensdeling ter voorkoming van excessief geweld

29-01-2024

Voor deze handreiking zijn de (on)mogelijkheden voor het delen van persoonsgegevens ter bestrijding en voorkoming van excessief geweld onderzocht. De publicatie is bedoeld voor alle organisaties die te maken kunnen krijgen met excessief geweld zoals afpersingen, schiet- en steekpartijen.

Handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD’er

14-04-2023

Wijk-GGD’ers zijn experts in het regelen van passende zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag. Deze handreiking biedt concrete handvatten hoe gemeenten de privacy en gegevensdeling voor wijk-GGD’ers goed kunnen organiseren.

Voorkomen van radicalisering door vergroten van veerkracht

16-03-2023

Bij het voorkomen van extremisme en radicalisering van jongeren ligt de nadruk nog vaak op een benadering die zich richt op risicofactoren. Verschillende experts pleiten er echter voor om meer in te zetten op het versterken van veerkracht.

Plan van aanpak Vroegsignalering van radicalisering

19-01-2023

Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie (OM) dienen alert te zijn op signalen dat mensen radicaliseren. Door hier vroegtijdig op te reageren, kunnen zij helpen voorkomen en tegengaan dat deze mensen later het pad op gaan van (gewelddadig) extremisme en/of terrorisme. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzocht hoe deze partijen hierin samenwerken.

Escalatieladder Wet aanpak woonoverlast

14-02-2022

De escalatieladder geeft snel een praktisch overzicht van de stappen die met de Wet aanpak woonoverlast genomen kunnen worden om ernstige overlast te stoppen. De escalatieladder bestaat uit 6 treden. Met elke trede worden de handhavingsmaatregelen om de overlast te stoppen ingrijpender.

Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

30-11-2021

Het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek. Deze nieuwe versie van het handvat zijn onder andere twee DPIA-adviesdocumenten opgenomen.

Kansen bieden voor Re-integratie

09-09-2021

De handreiking ‘Kansen bieden voor Re-integratie’ beschrijft de praktijk van re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers. De handreiking is nadrukkelijk niet bedoeld als een keurslijf, maar biedt gemeenten de mogelijkheid om hun eigen beleid hieraan te spiegelen.

Handelingskader aanpak personen verward gedrag

09-09-2021

Dit handelingskader biedt inzicht in mogelijkheden voor samenwerking en gegevensdeling in het kader van de aanpak van personen met verward gedrag en ondersteunt op deze manier professionals.

Handreiking do’s en don’ts Wet aanpak woonoverlast

24-06-2021

Wat moet je doen en vooral nalaten bij de dossieropbouw, handhaving en naleving van een gedragsaanwijzing die opgelegd is vanuit de Wet aanpak woonoverlast? In deze handreiking delen experts uit 12 gemeenten en het Zorg- en Veiligheidshuis Twente hun ervaringen.

Privacy in het sociaal domein: het pettenvraagstuk

17-12-2020

Om kwetsbare mensen beter te helpen is het vaak nodig dat partijen in het sociaal domein samenwerken en gegevens delen. Duidelijke keuzes en goede afspraken voor de praktijk zijn hard nodig. Deze publicatie biedt directeuren, beleidsmedewerkers en juristen in het sociaal domein hiervoor de handvatten.

Verkennend onderzoek Wvggz: wie mag wat weten?

03-12-2020

De gemeente heeft onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) de taak gekregen om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek kan leiden tot een zorgmachtiging, waarin iemand verplichte ggz-zorg moet ondergaan.

Probleemgericht werken aan High Impact Crime

25-11-2020

In deze handreiking zijn de kennis en ervaring op het gebied van de probleemgerichte aanpak van High Impact Crime (HIC) gebundeld. Het document geeft op een praktische wijze aan hoe politie, gemeente, OM, bewoners en ondernemers iets kunnen doen aan deze vormen van criminaliteit.

Ontwikkeldocument MDA++

09-10-2019

Ontwikkeldocument MDA++, Van visie via experiment naar reguliere aanpak. Dit document beschrijft de ontwikkeling van het MDA++ Friesland.

Handreiking voor het Verkennend Onderzoek Wvggz

27-03-2019

De komende Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bepaalt dat een ieder een melding kan doen over een persoon bij wie het volgens hem noodzakelijk is te onderzoeken of hij/zij (verplichte) ggz nodig heeft. De VNG maakte een handreiking voor dit 'Verkennend Onderzoek'.

Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren

03-07-2018

Wijkagenten, jongerenwerkers, trainers van sportclubs, buurtbewoners en leden van religieuze organisaties. Deze sleutelfiguren zijn samen beter in staat polarisatie en radicalisering te signaleren, te voorkomen en te bestrijden. Deze handreiking helpt gemeenten bij het opzetten van een lokaal netwerk van sleutelfiguren.

Kwaliteitskader MDA ++

12-05-2017

MDA++ is een effectieve aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld. Het Kwaliteitskader beschrijft wat MDA++ inhoudt, hoe professionals ermee kunnen werken en welke professionals erbij betrokken moeten zijn.