login »
30 september 2019

Beleidsbrief Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy Sociaal Domein

Om knelpunten rond gegevensverwerking bij een integrale aanpak van meervoudige problematiek weg te nemen, wil het kabinet onder meer een explicietere invulling geven aan de taken van het college van Burgemeester & Wethouders. Dat heeft minister Ollongren (BZK) in deze brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Beschrijving

In de brief informeert de minister de Kamer over het wetgevingstraject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy Sociaal Domein (UPP). Dit traject heeft het doel om ‘wettelijke’ knelpunten rond gegevensuitwisseling en privacy in het sociaal domein weg te nemen.

Terugkerend vraagstuk
Bij de aanpak van meervoudige problematiek, is de regeling van gegevensuitwisseling tussen partijen een terugkerend vraagstuk. Momenteel ontbreekt het bijvoorbeeld aan een juridisch kader waarin de gegevensverwerking geregeld is bij samenwerking tussen meer dan twee partijen. Verder is er geen duidelijk juridisch kader voor de situatie waarin de gemeente, samen met mogelijk betrokken partijen, nog moet verkennen of er sprake is van meervoudige problematiek en of (domeinoverstijgende) samenwerking noodzakelijk is.

Op dit moment is bij samenwerking tussen partijen onduidelijk wie de verantwoordelijke is voor de gegevensverwerking. Door het college aan te wijzen als de verantwoordelijke voor de gegevens¬verwerking voor de totstandkoming en coördinatie van de samenwerking, ontstaat duidelijkheid voor de burger bij welke partij hij of zij moet zijn om zijn rechten uit te oefenen. Door een aantal randvoorwaarden te benoemen voor de gegevensverwerking en uitwisseling tussen partijen, ontstaan tevens waarborgen voor de burger tegen onnodige verzameling en verspreiding van gegevens.

Termijn
Het streven was om eind dit jaar al een wetsvoorstel aan te bieden. Maar door de complexiteit van de vraagstukken, is deze termijn bijgesteld naar het einde van 2020.

Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download