login »
04 september 2018

Monitor nazorg (ex-)gedetineerden - meting 5

Om de relatief hoge recidive onder ex-gedetineerden terug te dringen, wordt al tijdens detentie gewerkt aan hun re-integratie. Belangrijk daarbij zijn vijf basisvoorwaarden: identiteitsbewijs, werk en inkomen, huisvesting, schulden en zorg, zo blijkt uit dit onderzoek van het WODC.

Beschrijving

De monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC beschrijft de situatie op de basisvoorwaarden voor en na detentie en legt de relatie met strafrechtelijke recidive. Uit deze vijfde meting van de monitor nazorg blijkt opnieuw dat nazorgkandidaten een problematische doelgroep zijn.

Een behoorlijk groot deel van deze groep kende problemen op één of meerdere basisvoorwaarden. Verder pleegde ongeveer de helft van deze groep binnen twee jaar na hun vrijlating opnieuw een delict waar een veroordeling op volgde.

Voorkomen van recidive
Uit het onderzoek blijkt verder dat de problematiek op bijna alle vijf de basisvoorwaarden vóór detentie (met uitzondering van schulden) samenhangt met een grotere kans dat de ex-gedetineerde weer de fout in gaat. De samenhang tussen het hebben van werk of het volgen van een opleiding en recidive is het sterkst.

Hierbij moet opgemerkt worden dat het op basis van dit onderzoek niet mogelijk is om uitspraken te doen over de effectiviteit van het re-integratiebeleid. Wel zijn aanwijzingen gevonden dat het re-integratiebeleid bij kan dragen aan het voorkomen van recidive door te werken aan de problemen op de basisvoorwaarden.

Organisatie

WODC

Downloads