login »
28 augustus 2023

ZVH Westelijke Mijnstreek publiceert jaarverslag 2022

In het jaarverslag 2022 laat het ZVH Westelijke Mijnstreek zien welke inspanningen er zijn verricht en (financiële) resultaten zijn geboekt. Het jaarverslag geeft ook een inkijk in de ontwikkelingen die invloed hebben gehad op de dienstverlening en de samenwerking met de ketenpartners.

Casussen

In 2022 zijn het aantal unieke casussen binnen de persoonsgerichte aanpak (PGA) met 9% gestegen. De complexiteit van de maatschappelijke opgaven waar straf en zorg samenkomen groeit. Er is meer casuïstiek met een hoog veiligheidsrisico. Het voeren van procesregie, waarin onder andere aandacht is voor intensieve en langdurige monitoring, wordt daarmee nog belangrijker. Deze tendens wordt ook landelijk waargenomen, zo blijkt uit de landelijke meerjarenagenda van de Zorg- en Veiligheidshuizen.

WVGGZ en team Nazorg

Rondom de WVGGZ zijn in 2022 de meldingen en verkennende onderzoeken toegenomen. Daarnaast blijft er een grote behoefte aan advies en nazorg rondom GGZ- casuïstiek. Ten aanzien van de re-integratie van ex-gedetineerden zijn de eerste stappen gezet om te komen tot één team Nazorg in Zuid-Limburg. Inclusief frontoffice en coördinatoren die de coördinatie op casusniveau oppakken namens deelnemende gemeenten. Met één team Nazorg is ingezet op een hechtere samenwerking met ketenpartners.

Modelconvenant NCTV

Tot slot hebben, in het kader van de aanpak radicalisering, zo goed als alle Limburgse gemeenten het ‘Modelconvenant NCTV’ ondertekend. In dit convenant zijn werkafspraken vastgelegd om binnen de kaders van (met name) de privacywetgeving te komen tot een werkproces van signalering, duiding, interventie en nazorg. Om praktisch en zorgvuldig uitvoering te geven aan het convenant zijn door de (kern)partijen nadere uitvoeringsafspraken gemaakt. In 2022 is er een start gemaakt met de weegtafel radicalisering op Zuid-Limburgse schaal.

Links