login »
23 juni 2023

Beoogde inwerkingtreding Wams verschoven naar 1 juli 2024

De beoogde inwerkingtreding van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is verschoven van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. De Tweede Kamer heeft in maart 280 vragen gesteld over het wetsvoorstel. Het ministerie van VWS beantwoordt deze vragen tijdens het zomerreces.

De Kamer ontvangt tevens een AMvB waarin staat welke aanpalende domeinen moeten gaan werken met de Wams. Het doel van de Wams is het bieden van een juridische grondslag om de noodzakelijke persoonsgegevens domeinoverstijgend te delen, te verzamelen en te verwerken.

Links