login »
16 februari 2021

LVMV-reactie op contourennota ‘Zorg voor de toekomst’

De landelijke Vereniging van managers van Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland (LVMV) heeft een reactie gegeven op de contourennota ‘Zorg voor de toekomst’ van met ministerie van VWS. Het ministerie heeft deze discussienota opgesteld en aan partijen binnen en buiten de zorg een reactie op het document gevraagd.

Zorg- en Veiligheidshuizen

De Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland kunnen met hun integrale werkwijze een belangrijke bijdrage leveren aan het efficiënter en effectiever inzetten van zorg. De landelijke Vereniging van managers van Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland (LVMV) benadrukt dan ook in haar reactie het belang van een goed georganiseerde structurele samenwerking over de traditionele domeinen heen.

Daarin is een cultuur noodzakelijk van actieve samenwerking om escalatie en herhaling van terugval in de zorg (draaideur-patiënten) te voorkomen. De Vereniging pleit er dan ook voor om professionals meer ruimte te geven om te doen wat nodig is in casussen van meervoudige en complexe problematiek.

Meervoudige en complexe problematiek

In haar reactie op de contourennota reflecteert de Vereniging van managers van Zorg- en Veiligheidshuizen (LVMV) op wat er veelal op dit moment gebeurt in situaties. De LVMV schrijft onder meer: “In casussen waarbij sprake is van een opstapeling van meervoudige en complexe problematiek wordt de oplossing nu vaak gezocht in aanpassingen en bijstellingen in het zorgstelsel, met al haar verschillende wetten. Terwijl een mens en zijn problemen niet in zo’n vakje te stoppen is.”

Denk aan iemand die zowel een psychiatrische aandoening als een verstandelijke beperking heeft, kampt met een verslaving, zijn huis dreigt te worden uitgezet en net is opgepakt voor diefstal. De LVMV pleit dan ook voor een benadering die ertoe leidt dat professionals in de praktijk de ruimte krijgen om vanuit de problematiek van een individu of gezin de juiste zorg en ondersteuning te organiseren.

Effectieve en efficiënte zorgaanpak

Het verder versterken van de Zorg en Veiligheidshuizen draagt daaraan bij. Want de Zorg- en Veiligheidshuizen zijn bestaande samenwerkingsverbanden die partners uit de verschillende ketens verbinden in de aanpak van complexe problematiek.

“Wanneer reguliere inzet van partners binnen de eigen keten niet meer werkt, kunnen zij een beroep doen op het Zorg- en Veiligheidshuis. Door in de regio de samenwerking in de Zorg- en Veiligheidshuizen meer te benutten worden grensgevallen voorkomen,” zo zegt de LVMV.

Partners kijken bij multiproblematiek gezamenlijk en integraal, (waar mogelijk) samen met de persoon wat er nodig is. Dat is een effectieve en efficiënte aanpak. Doordat partners in het Zorg- en Veiligheidshuis om de cliënt heen gaan staan en samen met hem/haar interventies inzetten, kunnen crises worden voorkomen.

Focus op integrale denken en doen

De LVMV pleit ervoor om bij de beleidsoptie ‘een krachtige sociale basis en integrale aanpak van sociale problematiek’ ook de leefbaarheid en de risico’s op onveiligheid te betrekken. Zo ontstaan er meer mogelijkheden om zwaardere zorg en het verder afglijden naar criminaliteit te voorkomen.

Dit vraagt volgens de LVMV wel om een bijzondere focus op het integrale denken en doen vanuit de zorg. “Het gaat om een cultuur van samenwerken en als zorg je rol pakken als netwerkpartner in de samenleving,” stelt de LVMV. Want multiproblematiek neemt toe in onze samenleving. Door actief partnerschap in de samenwerking met gemeenten, hulpverlening en politie kan escalatie en draaideur-patiënten in de zorg worden voorkomen.