login »
09 september 2021

Nieuwe versie Handreiking ‘Kansen bieden voor Re-integratie’

De handreiking ‘Kansen bieden voor re-integratie’ is geactualiseerd. De verandering van wet- en regelgeving is meegenomen en de visie per organisatie is aangescherpt.

Kern van het document blijft samenwerking vanaf aanvang van de detentie aan het detentie- en re-integratietraject van (ex-)gedetineerden.

Wet straffen en beschermen

In de hernieuwde versie van de handreiking is een aantal zaken verwerkt. Ten eerste is de nieuwe Wet straffen en beschermen opgenomen, die op 1 juli 2021 in werking is getreden. Deze wet brengt onder meer wijzigingen aan in andere wetten, zoals de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) en de Penitentiaire Maatregel (PM).

Voor gemeenten is onder meer artikel 18a Pbw van direct belang, dat de grondslag biedt voor het uitwisselen van gegevens voor het opstellen, aanpassen en uitvoeren van het detentie- en re-integratietraject van gedetineerden. Welke gegevens tussen DJI, reclassering en gemeenten mogen worden uitgewisseld en hoe, is beschreven in de handreiking gegevensdeling re-integratie gedetineerden.

Samenwerking betrokken partijen

Daarnaast is in de handreiking beter verwerkt wat van welke partij (DJI, reclassering en gemeenten) verwacht mag worden bij het detentie- en re-integratietraject van (ex-)gedetineerden. Wanneer een gedetineerde vrijkomt na detentie, is het belangrijk dat de volgende basisvoorwaarden zijn geregeld:

  • werk en inkomen
  • huisvesting
  • financiën en schulden
  • geldig identiteitsbewijs
  • zorg en een zorgverzekering
  • opbouwen/verstevigen van een ondersteunend, positief sociaal netwerk

In de handreiking is verwerkt hoe de verschillende partijen horen samen te werken bij het ondersteunen van de gedetineerde bij het op orde krijgen van deze basisvoorwaarden.

Rol van Zorg- en Veiligheidshuizen

Tot slot is de rol van de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s) rond de re-integratie van (ex-)gedetineerden in de nieuwe handreiking duidelijker omschreven. De samenwerkende ZVH’s hebben een gemeenschappelijk aanbod van dienstverlening ontwikkeld dat zich richt op het terugdringen van veiligheidsrisico’s. De basistaak van elk ZVH is procesregie leveren op de samenwerking als voldaan wordt aan een aantal landelijke criteria. Ook deze zijn terug te vinden in de handreiking.

Voor de doelgroep (ex-)gedetineerden geldt dat zij kunnen worden aangemeld bij een ZVH, als er een lopende persoonsgerichte aanpak binnen het ZVH, een ISD-maatregel of een tbs-maatregel betrokken is. Hierbij is immers sprake van complexe problematiek. In sommige regio’s wordt de infrastructuur van het ZVH breder benut, bijvoorbeeld met coördinatie op de gehele nazorg van ex-gedetineerden in plaats van alleen op diegenen met complexe, domeinoverstijgende casuïstiek.

Downloads