login »
04 oktober 2021

Handreiking ‘(Gewelds)incidenten in behandelsituaties’ aangepast

De handreiking ‘(Gewelds)incidenten in behandelsituaties’ is aangepast, zodat deze ook toepasbaar is in beschermd wonen situaties. Het document is opgesteld door de Nederlandse ggz, de Nationale Politie en Valente.

Het aantal geweldsincidenten in de ggz neemt toe. In een dergelijke situatie is goede samenwerking met de politie van essentieel belang voor de veiligheid van medewerkers en (mede)patiënten.

Breed toegepast in het werkveld

In 2020 heeft de Nederlandse ggz samen met de Nationale Politie een handreiking voor samenwerking opgesteld: '(Gewelds) incidenten in behandelsituaties'. Deze handreiking wordt breed toegepast in het werkveld en is in sommige regio’s vertaald naar concrete samenwerkingsafspraken. Op verzoek van een aantal bestuurders van Beschermd wonen, heeft de Nederlandse ggz samen met Valente deze handreiking aangepast, zodat deze ook toepasbaar is in beschermd wonen situaties.

Samenwerking

In het eerste hoofdstuk wordt omschreven hoe de samenwerking tussen politie en instellingen dient te verlopen en welke verantwoordelijkheden eenieder hierin heeft. Het tweede hoofdstuk beschrijft wanneer een specialistische ggz-instelling of instelling voor beschermd wonen een beroep op de politie kan doen. In hoofdstuk 3 worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de ggz-instellingen en de politie nader uitgewerkt.

Checklist

Het proces rondom de samenwerking bij geweld in behandelsituaties wordt in hoofdstuk 4 eerst op hoofdlijnen beschreven. In het vijfde hoofdstuk wordt dit verder gespecificeerd. Tot slot biedt de handreiking handvatten voor het samenwerken bij een incident in een ggz-instelling. Om deze handvatten verder te concretiseren dient lokaal het gesprek gevoerd te (blijven) worden. Als bijlage is een checklist toegevoegd die als leidraad kan dienen bij de gesprekken in het land tussen politie en instellingen.

Downloads