login »
30 juni 2020

Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland staan op de kaart

De 30 Zorg- en Veiligheidshuizen in ons land hebben zich in de afgelopen jaren op de kaart gezet als dé regisseurs voor samenwerking in de meest ingewikkelde casuïstiek. Dat is de belangrijkste conclusie in het eindrapport van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.

De Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH) in ons land hebben te maken met complexe domeinoverstijgende problemen. Zij brengen de kennis en expertise van gemeentelijke, straf- en zorgorganisaties bijeen om een passende aanpak te vinden voor mensen met zeer ingewikkelde problemen en (vaak) een hoog veiligheidsrisico. Problemen waar geen standaardoplossingen voor bestaan.

Domeinoverstijgende samenwerking

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan domeinoverstijgende samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. De ZVH zijn de plek waar experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen. Hier wordt alle informatie vanuit die verschillende domeinen naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Vervolgens worden hieraan acties en interventies gekoppeld om tot een persoonsgerichte aanpak te komen, die aansluit bij de levensloop van de persoon.

Binnen de ZVH worden ook steeds vaker risicotaxaties uitgevoerd op geweld en dreiging vanuit straf én zorg en interventies hierop afgestemd. Door deze vervolgens goed te monitoren, wordt de vinger aan de pols gehouden en waar nodig bijgestuurd. Uit verschillende inspectierapporten blijkt dat deze manier van coördinatie, informatiedeling, aanpak, en risicotaxatie en monitoring een grote toegevoegde waarde is van de ZVH.

De noodzaak van deze positie en rol van de ZVH blijkt ook uit verschillende inspectierapporten. In de inspectierapporten in de zaken van onder meer Bart van U, Michael P en Huymera wordt de urgentie van coördinatie, domeinoverstijgende informatiedeling, risicotaxatie en casusregie aangegeven. Deze vraagstukken en aanbevelingen worden in gezamenlijkheid aangepakt in onder meer de ZVH. Tevens blijkt deze behoefte aan gecoördineerde actie onder meer uit de rol die de ZVH recent hebben gekregen in de persoonsgerichte aanpak van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico en in het bestuurlijk akkoord “Kansen bieden voor re-integratie” (ex-gedetineerden).

Zorg steeds belangrijker

De zorgkant bij het vinden van oplossingen is steeds meer aan de orde. Dat blijkt ook uit de grote vertegenwoordiging van wethouders sociaal domein, jeugdhulp, Veilig Thuis en zorgpartners (GGZ) in de regionale stuurgroepen van de ZVH. Daarnaast is er actief verbinding gezocht met het programma Geweld Hoort Nergens Thuis, om af te stemmen hoe de ZVH kunnen bijdragen aan het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Conclusies

De Eindrapportage Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen laat zien dat er beter wordt samengewerkt op inhoudelijke thema’s (verbinding met de omgeving en specifieke thema’s) en op het op orde brengen van ‘het huis’ op wezenlijke onderdelen (informatiedeling en privacy, ICT-gebruik en positionering).

De conclusie van het eindrapport is dat ZVH hun positie als procesregisseurs in de aanpak van zeer complexe, meervoudige casuïstiek de afgelopen jaren flink hebben versterkt.

De samenwerking binnen en tussen de ZVH'en vinden alle partijen zó nuttig dat er ook de komende jaren op deze manier verder wordt gewerkt (om meer ingewikkelde problemen van inwoners voor hen en hun omgeving hanteerbaar te maken).

Over de meerjarenagenda

De Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020 (MJA) is tot stand gekomen in samenwerking met 13 partners. De VNG was verantwoordelijk voor de implementatie. De ministeries van JenV en VWS, de VNG en de Landelijke Vereniging van Managers Zorg- en Veiligheidshuizen waren opdrachtgever.

Meer informatie