login »
27 januari 2020

Ondertekening samenwerkingsconvenant en privacy protocol ZVH Bonaire

De ketenpartners die samenwerken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire hebben vandaag een samenwerkingsconvenant ondertekend. Hierin staan onder meer afspraken over de bescherming van persoonsgegevens. De betrokken organisaties zijn afkomstig vanuit de zorg, justitie, onderwijs en lokaal bestuur.

Persoonsgegevens

Zij hebben ervoor getekend om op een wettelijk verantwoorde wijze om te gaan met de persoonsgegevens die zij met elkaar uitwisselen tijdens de casusoverleggen van het zorg- en veiligheidshuis (zvh). Het zvh is in maart 2015 op Bonaire begonnen. De naam roept vaak verwarring op: men denkt vaak dat het om een fysiek gebouw gaat waar mensen onderdak kunnen krijgen. Dat is niet het geval.

Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire

Het zvh is een netwerksamenwerking tussen straf- en zorgpartners, onderwijs en OLB. Het staat voor een ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek, om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden en om maatschappelijke uitval tegen te gaan. Voor iedere ingebrachte casus wordt een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt. Zo worden acties van verschillende organisaties op elkaar afgestemd en wordt ook duidelijk waar personen en gezinnen met complexe problematiek behoefte aan hebben.

Partners

In 2015 was er al een privacy protocol opgesteld voor een zorgvuldige uitwisseling van persoonsgegevens tussen de organisaties. Dit protocol was toe aan een update. Hierbij is gebruik gemaakt van de expertise van de Landelijke Vereniging Zorg- en Veiligheidshuizen in Europees Nederland. Het ondertekende protocol is aangepast aan de situatie en wetgeving van Caribisch Nederland, onder toeziend oog van de Commissie toezicht Bescherming Persoonsgegevens.

Het protocol is ondertekend door: Openbaar Lichaam Bonaire, Expertisecentrum Onderwijs-Zorg, Forma, SGB, Jeugdzorg en Gezinsvoogdij CN, Centrum voor Jeugd en Gezin, Openbaar Ministerie, Politie, Reclassering, Krusada, Mental Health Caribbean, Voogdijraad, JICN en de Unit Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Downloads