login »
23 december 2020

Programma GHNT publiceert vijfde voortgangsrapportage

De vijfde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt onder meer verwezen naar de impactmonitor en de prevalentiemonitor die het CBS gisteren publiceerde. Met name de regionale inspanningen staan in deze voortgangsrapportage in de spotlight.

Forse inspanningen

De rapportage laat zien dat de regio’s in de afgelopen jaren forse inspanningen hebben geleverd. Ze zijn hierbij ondersteund door het programma GHNT in de vorm van landelijk ontwikkelde instrumenten, financiering voor regionaal projectleiders en middelen vanuit de projectenpool ‘Van Denken naar Doen’.

De optelsom van de 28 regio’s vormt het landelijk beeld dat aantoont dat de inspanningen tot resultaten hebben geleid. Denk hierbij aan de aanpak MDA++ en de focus op veiligheid, die de basis vormen in de visie gefaseerde ketenzorg die GHNT ondersteunt.

Eerder liet onderzoek van het Verwey-Jonker instituut naar de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling al positieve effecten zien. In 30 procent van de gezinnen is het geweld bij de derde onderzoekmeting gestopt, terwijl dat bij de eerste meting maar 6,5 procent was.

COVID-19

Vanzelfsprekend heeft de coronapandemie invloed op alle landelijke en regionale inspanningen. Maar dat zijn niet alleen vertragende of negatieve gevolgen. Uit de regio’s kwamen signalen van toegenomen publieke aandacht voor het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, verbetering van de samenwerking tussen de betrokken partijen en andere manieren om (potentiële) slachtoffers te bereiken, zoals de chatfunctie van Veilig Thuis. Een aantal regiovisies werd dankzij de vele online vergaderingen sneller dan voorheen geactualiseerd, besproken en (opnieuw) vastgesteld.

Op volle kracht vooruit

Het Verwey-Jonker onderzoek bevestigt opnieuw dat huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen geen éénmalige gebeurtenissen zijn en dat het heel moeilijk is om hier voldoende zicht op te krijgen. Eén ding is zeker: het verdwijnt niet vanzelf. Daarom is bij deze vijfde voortgangsrapportage ook de boodschap: Op volle kracht vooruit!

Eén op de vijf gezinnen krijgt nog geen hulp na melding bij Veilig Thuis en in de helft van de gezinnen is nog steeds sprake van ernstig en veelvuldig geweld. Dit is van grote invloed op de hechting en het toekomstige leven van kinderen. Ook traumasensitief werken is nog lang geen gemeengoed. In 2021 blijft het programma GHNT zich inzetten om een bijdrage leveren aan het eerder signaleren, stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Donwloads