login »
18 november 2020

VNG geeft Kamerleden aandachtspunten mee voor ggz-debat

De Tweede Kamer debatteert morgen met staatssecretaris Blokhuis over de ggz, toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten, verward gedrag, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie. Reden voor de VNG om een aantal prangende zaken bij de Kamer onder de aandacht te brengen.

In een brief aan de Tweede Kamer brengt de VNG namens de gemeenten de volgende punten naar voren:

Oplossing voor bekostiging consultatiefunctie

In het Hoofdlijnenakkoord (HLA) GGZ staat dat er een oplossing moet komen voor de consultatiefunctie. Door ook in de Zorgverzekeringswet (Zvw) een betaaltitel te regelen voor de consultatiefunctie (de Wmo kent deze al) kunnen professionals met elkaar overleggen over inzet van de juiste hulpverlening. De mensen om wie het gaat, worden daardoor niet meer van het kastje naar de muur gestuurd en belanden ook niet onnodig in de zorg.

Afspraak gedwarsboomd

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG kwamen al tot afspraken over de bekostiging van de consultatiefunctie door de zorgverzekeraars, maar dan moeten zij niet worden teruggefloten door de zorgautoriteit wanneer zij deze inzet van professionals vergoeden. ZN en VNG hebben de hulp van de staatsecretaris gevraagd, maar die hulp wordt geweigerd. Een van de belangrijkste afspraken uit het hoofdlijnenakkoord GGZ kan dus niet worden nagekomen.

Betere garanties nodig voor ambulante behandeling

Ook het feit dat begeleiding en behandeling onvoldoende op elkaar zijn afgestemd, maakt dat de gecoördineerde aanpak die noodzakelijk is bij ernstige ggz-problematiek mis gaat. DE VNG vindt dat de Zvw-inzet op ambulante ggz nog steeds onvoldoende is. Gemeenten willen betere garanties voor voldoende beschikbaarheid van ambulante behandeling in de regio’s.

Ketenaanpak: voldoende geld en ruimte voor experiment

Doordat de verschillende stelsels niet altijd goed op elkaar aansluiten, is de organisatie van een sterke ketenaanpak erg ingewikkeld. Door de strakke kaders van de Zvw wordt al snel naar gemeenten gekeken om 'gaten dicht te lopen'. Vaak doen gemeenten dat ook, maar nu het water hen aan de lippen staat, ervaren zij toenemend ongemak. In plaats van een stelselwijziging pleit de VNG voor een paar stevige randvoorwaarden, de belangrijkste zijn: voldoende budget voor gemeenten, en ruimte voor experiment voor de zorgverzekeraars.