login »
27 maart 2019

Handreiking voor het Verkennend Onderzoek Wvggz

De komende Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bepaalt dat een ieder een melding kan doen over een persoon bij wie het volgens hem noodzakelijk is te onderzoeken of hij/zij (verplichte) ggz nodig heeft. De VNG maakte een handreiking voor dit 'Verkennend Onderzoek'.

De handreiking beschrijft het werkproces vanuit het oogpunt van gemeenten. Het Verkennend Onderzoek moet worden uitgevoerd door een bevoegde, bekwame professional met ggz-expertise.

Wie zijn de actoren, wat is hun rol?

Een ieder kan:

  • Bij het college van B&W melding doen over een persoon uit die gemeente voor wie het noodzakelijk is te onderzoeken of hij/zij (verplichte) geestelijke gezondheidszorg nodig heeft.

Vertegenwoordigers van de betrokkenen of essentiële naasten in de zin van de wet kunnen:

  • Gebruik maken van hun recht op grond van art. 5:2 lid 5 om een aanvraag voor de voorbereiding van een zorgmachtiging door te laten zetten.
  • In beroep gaan tegen het niet tijdig indienen van een aanvraag bij de officier van justitie.

Het college van B&W moet:

  • De meldingen in ontvangst nemen en behandelen.
  • Onderzoek doen.
  • ‘Essentiele naasten van betrokkene’ die een melding hebben gedaan, informeren over de uitkomst. Melders die geen essentiële naasten/familie zijn mogen niet worden geïnformeerd ingevolge de privacywetgeving (AVG).
  • Als daar aanleiding toe is een aanvraag indienen voor een verzoekschrift ZM (zorgmachtiging) bij de officier van justitie.

De officier van justitie:

  • Besluit om verzoekschrift zorgmachtiging voor te bereiden.
  • Dient een verzoekschrift in bij de rechter tot het verlenen van een zorgmachtiging, als hij/zij van oordeel is dat voldaan is aan de uitgangspunten voor verplichte zorg.

De betrokkene:

  • Wordt gesproken in het kader van het Verkennend Onderzoek.

Herijking later dit jaar

De handreiking is gebaseerd op een serie expertmeetings met beleidsambtenaren, projectmanagers en GGD-artsen van de gemeenten Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Nieuwegein en Gouda, vertegenwoordigers van het OM, GGZ Nederland, NvvP, het Ketenprogramma Wvggz (VWS) en de VNG. Later dit jaar wordt de handreiking nog inhoudelijk herijkt op basis van inzichten zoals die naar voren komen in de verdere implementatie en de regionale oefensessies.

Downloads