login »
08 januari 2019

De Middenvelder maakt landelijke check op bekendheid mogelijk

Er is een nieuwe voorziening geïntroduceerd waarmee kan worden nagegaan of een persoon al bekend is in een ander zorg- en veiligheidshuis: de Middenvelder. Deze vervangt de bestaande functionaliteiten ‘landelijk raadplegen’ en ‘ZSM-raadplegen’.

Ter versterking van de landelijke informatiepositie van de zorg- en veiligheidshuizen is het belangrijk om te kunnen bepalen of een persoon reeds bekend is in andere ZVH’en. De ZVH’en maken echter gebruik van verschillende casussystemen (GCOS, KeDo, VeeHaa, VIS etc.). Het Veiligheidshuis Flevoland is als eerste aangesloten op de Middenvelder. Hiermee is een verbinding tot stand gebracht tussen KeDo en GCOS.

ZSM

De Middenvelder maakt het in het kader van ZSM eenvoudiger om de door de samenwerkende partijen in het ZVH geformuleerde adviezen over de afdoening op te vragen. De ZSM-locatie kan dit straks via één systeem raadplegen.

GCOS en de AVG

In GCOS komt veel privacygevoelige informatie voor, waaronder persoonsgegevens zoals NAW-gegevens en BSN. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daarom aan PWC gevraagd om GCOS door te lichten. PWC heeft een aantal aanbevelingen gedaan om GCOS op een aantal punten aan te passen.
De aanbevelingen betreffen:

  • Een autorisatiebeleid voor de ketenpartners
  • Analyse van de logging
  • Inrichten van de functionaliteit voor opschoning
  • Beveiligd verzenden van gegevens
  • Beveiligd versturen van wachtwoorden

De aanbevelingen zijn inmiddels opgevolgd en uitgevoerd of worden binnenkort uitgevoerd.

Releases GCOS

De afgelopen tijd zijn diverse maatregelen genomen om GCOS te verbeteren. Dit in verband met de AVG, maar ook om tegemoet te komen aan diverse gebruikerswensen.

  • De notities die per mail verstuurd worden, zijn geschoond van gevoelige informatie.
  • Mogelijkheden ingebouwd om flexibeler deelnemers uit te nodigen voor een overleg.
  • Aanpassingen aan de Intakemodule, bijvoorbeeld het doorzetten van een melding naar het privacykader in GCOS.