login »
05 maart 2019

Aanpak Veiligheidshuis Midden-Limburg lijkt vruchten af te werpen

Meer dan de helft (59%) van de cliënten van het Veiligheidshuis Midden­-Limburg pleegde in de twee jaar na het volgen van een Veiligheidshuis-traject, geen of minder delicten. Dat blijkt uit de eerste regionale meting met een recidivemonitor.

Van de in totaal 256 cliënten die in 2015 een Veiligheidshuis-traject volgden, viel 37 procent in de twee daaropvolgende jaren niet in herhaling. 22 procent vertoonde wél weer delictgedrag, maar minder vaak dan voorheen. Bij de overige 41 procent bleef het aantal delicten gelijk of nam toe.

Recidivetool

Bij het onderzoek werd - voor het eerst - gebruikgemaakt van de recidivetool, ontwikkeld door Bureau Alpha. Met deze tool is het mogelijk om in politieregistraties na te gaan in hoeverre iemand, na behandeling van de casus in het Veiligheidshuis, daadwerkelijk minder vaak of minder (ernstig) terugvalt in crimineel gedrag.

De onderzochte Veiligheidshuis-cliënten pleegden in de periode 2013 tot 2018 opgeteld 2209 delicten. In de helft van al deze gevallen (56%) ging het om gewelds- of vermogensdelicten: diefstal, inbraak, heling, straatroof, overvallen, bedreiging, mishandeling of verkrachting.

High Impact Crime

Het meeste succes boekte het Veiligheidshuis Midden-Limburg met de aanpak van plegers van HIC­delicten (High Impact Crime). Hierbij trad bij 84 procent van de plegers een criminaliteitsdaling op ná de aanpak door het Veiligheidshuis. De Top X van 2015 – oftewel de meest ernstige en intensieve groep plegers – blijkt veel weerbarstiger. Bij deze groep is bij maar liefst 70 procent sprake van evenveel of zelfs meer delicten na de start van de aanpak. 2015 was overigens het eerste jaar waarin binnen dit Veiligheidshuis werd gewerkt met een Top X. Vervolgmetingen moeten uitwijzen in hoeverre die verbeteringen laten zien bij deze groep.

Hoewel de cijfers niet alleen gerelateerd kunnen worden aan het werk in het Veiligheidshuis (er zijn verschillende factoren van invloed), geven recidivecijfers wel indicaties voor effectiviteit van de aanpak.

Downloads