login »
03 juli 2019

Stijging recidive onder jeugdige daders

De recidive onder jeugdige daders laat, na jaren van daling, een stijgende ontwikkeling zien. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse recidivemeting onder de vaste dadergroepen die gevolgd worden met de recidivemonitor van het WODC. Onder volwassen dadergroepen is sprake van een stabilisatie van de recidive in de laatste jaren.

Onderzoek

In het onderzoek is de recidive beschreven van alle volwassen en jeugdige daders die in de periode 2006 tot en met 2015 zijn veroordeeld en ex-gedetineerden, ex-JJI-pupillen, ex-werkgestraften en ex-ondertoezichtgestelden wiens straf in de periode 2006 tot en met 2015 is afgelopen. Er is tot juli 2018 nagegaan in welke mate deze dadergroepen terugvallen in crimineel gedrag. Bij het beschrijven van de recidivetrends is rekening gehouden met veranderingen in de samenstelling van de onderzoeksgroep.

Resultaten

  • Het percentage jeugdige daders dat binnen twee jaar recidiveert, laat na een daling tot 2012 een stijging zien. Van 2006 tot 2012 is de zogenoemde recidiveprevalentie gedaald van 40% naar 34%. Daarna stijgt de recidive tot 38% onder de daders veroordeeld in 2015.
  • Het percentage volwassen daders dat binnen twee jaar recidiveert, fluctueert licht over de tijd. Dit percentage is gedaald van 28% in 2006 tot 26% in 2012. Daarna stijgt de recidive weer tot 28% onder de daders veroordeeld in 2015.
  • De tweejarige recidive onder ex-gedetineerden is zeer licht gedaald over de onderzochte periode, van 49% onder de gedetineerden vrijgekomen in 2006 naar 47% onder de in 2015 vrijgekomen gedetineerden. Het grootste deel van de daling vindt plaats in de eerste jaren van de onderzochte periode. De laatste jaren blijft de trend ongeveer stabiel.
  • De tweejarige recidive van ex-JJI-pupillen laat eerst een daling en daarna een stijging zien. Van 2006 tot 2011 is de recidiveprevalentie van 60% naar 55% gedaald. Vanaf 2011 stijgt de recidive onder ex-JJI-pupillen tot 63% onder de in 2015 vrijgekomen jeugdigen.
  • Het aandeel ex-werkgestraften dat binnen twee recidiveert, is gedaald over de tijd, van 33% in 2006 naar 29% in 2015. De sterkste daling van de recidiveprevalentie doet zich voor in het begin van de onderzoeksperiode. In de laatste jaren stabiliseert de trend.
  • De tweejarige recidive onder ex-ondertoezichtgestelden is afgenomen over de tijd, van 41% in 2006 naar 36% in 2015. Ook hier geldt dat de sterkste daling zich voor doet in het begin van de onderzoeksperiode. De laatste jaren blijft de trend ongeveer stabiel.

Duiding

Opvallend is dat de recidivetrends onder volwassenen de laatste jaren lijken te stabiliseren, maar onder jeugdigen na een jarenlange daling een stijgende ontwikkeling laten zien. Om meer duiding te geven aan de stijging van de recidive onder jeugdige daders zal in vervolgonderzoek op zoek gegaan worden naar specifieke (sub)groepen daders waarbij de stijging in recidive zich voordoet. Wellicht is de stijging van de recidive onder jeugdige daders te wijten aan de toename van recidive onder een bepaald gedeelte van de onderzoeksgroep.

Meer informatie