login »
29 mei 2018

VNG: 'Integrale hulp vraagt om goed geregelde gegevensuitwisseling'

Uitwisseling van persoonsgegevens 'over wetten heen' is nodig bij integrale hulp aan gezinnen of personen die op meerdere terreinen ondersteuning nodig hebben. Toch is hierover weinig geregeld, zo stelt de VNG in een mail aan de Tweede Kamer.

De Wmo, de Jeugdwet, en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening bevatten elk afzonderlijk regels over het verwerken (waaronder uitwisselen) van persoonsgegevens. De wetten regelen weinig over het delen van gegevens tussen gemeentelijke afdelingen.

Wetswijziging

Voor de uitwisseling van gegevens is een wettelijke grondslag nodig, een wetswijziging zou mogelijk uitkomst kunnen bieden. De VNG kaart het probleem aan in een mail aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een Kamerdebat op 30 mei.

In de mail wijst de VNG op drie verwante problemen:

  • Gegevensuitwisseling speelt ook bij vroegsignalering en bemoeizorg, hier is nu onvoldoende ruimte voor.
  • Integraal werken wordt bemoeilijkt door de verschillende toegangsroutes naar jeugdzorg. In bepaalde gevallen waarin rechtstreekse wordt doorverwezen blijkt het voor gemeenten niet goed mogelijk de integrale regierol waar te maken en te sturen op een intrale aanpak (één gezin, één plan, één regisseur).
  • Er ontbreekt ook een adequate juridische grondslag voor het uitwisselen van gegevens van gedetineerden met oog op hun re-integratie.

Meer informatie