login »
26 januari 2018

Noord-Hollandse samenwerking bij aanpak personen met verward gedrag

De vier gemeenten in de kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) gaan nog beter samenwerken bij de aanpak van personen die verward gedrag vertonen. De reeds bestaande samenwerking zal verder worden versterkt.

Speerpunten

Er zijn een aantal speerpunten benoemd, die de komende jaren moeten worden aangepakt:

  • Vroegsignalering en preventie: door problemen eerder te signaleren en aan te pakken moet de instroom in Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen zoveel als mogelijk worden voorkomen.
  • Versterken eigen kracht en zelfredzaamheid, waarbij ook ervaringsdeskundigen een belangrijke rol kunnen spelen.
  • Steun en zorg op maat: vanuit het netwerk of de naaste omgeving, vrijwilligers of maatjes, het wijkteam of de zorgaanbieder.
  • Passende woonruimte in buurt of wijk: voldoende passende en betaalbare woningen, verspreid in de regio. En voldoende woonvariatie die aansluit bij de vragen en behoeften.
  • Werk en participatie: het is van groot belang dat cliënten meedoen, participeren, bij voorkeur met betaald werk of vrijwilligerswerk, (arbeidsmatige) dagbesteding en ontmoetingsactiviteiten. De individuele wensen en keuzen van cliënten zijn daarbij het uitgangspunt.
  • Bevorderen inclusieve samenleving: door voorlichting beperken van de stigma’s die kleven aan mensen met psychiatrische stoornissen. Deze staan inbedding in de lokale gemeenschap in de weg waardoor sociaal isolement en eenzaamheid op de loer liggen. Ook op buurtniveau zoeken naar aanspreekpunten voor cliënten in situaties dat terugval dreigt of sprake is van overlast.

Partners

Gemeenten, politie en partijen als GGD, GGZ, Brijder verslavingszorg en Veiligheidshuis werken al nauw samen met betrekking tot melding, het benaderen en het toeleiden van mensen met verward gedrag naar passende zorg. Die samenwerking wordt in de komende periode nog versterkt.

Links

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Den Helder.