login »
25 juli 2018

Verdere ontwikkeling MDA++ vraagt om sturingsinstrumenten

De Veilig Thuis-regio’s hebben de ontwikkeling van MDA++, de integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, verschillend aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.

Omdat de hulp aan huishoudens met complexe (veiligheids-)problematiek vaak onvoldoende resultaat oplevert, werd in 2015 voorgesteld om een landelijke infrastructuur te realiseren voor een integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, ook wel bekend als MDA++. In opdracht van de ministeries van VWS, JenV en de VNG, vond onderzoek naar de stand van zaken plaats.

Aandachtspunten

Drie belangrijke aandachtspunten in het onderzoek zijn:

  • Wat is MDA++ acuut en MDA++ structureel en wie behoren tot de doelgroep?
  • Hoe verhoudt de ontwikkeling van MDA++ zich tot lokale teams, Centra Seksueel Geweld (CSG’s), Veilig Thuis-organisaties, Zorg- en Veiligheidshuizen, overlegtafels, expertteams en de implementatie van de radarfunctie van Veilig Thuis?
  • Wat zijn ondersteuningsbehoeften van gemeenten?

Sturingsinstrumenten

De onderzoekers concluderen dat gemeenten behoefte hebben aan geschikte sturingsinstrumenten voor de verdere ontwikkeling van MDA++.

Aan gemeenten doen zij een aantal aanbevelingen, zoals:

  • Begrens en expliciteer doelstelling, doelgroep en meerwaarde MDA++ in het lokale en regionale zorg- en veiligheidslandschap.
  • Zorg voor passende beleidsregie zodat visie, sturing, schaalgrootte en financiering aansluiten bij de complexiteit van het probleem.
  • Kies bewust voor een ontwikkelstrategie en voor monitoring die hierop aansluit.

Meer informatie

Reactie opdrachtgevers

De aandacht voor MDA sluit aan bij het meerjarenprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' van de VNG en de ministeries van JenV en VWS. Hierin staan veel maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen, de schade te beperken en de cirkel van geweld te doorbreken.

Multidisciplinair en systeemgericht samenwerken levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van duurzame veiligheid volgens de visie eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico gestuurde zorg. Het programmateam 'Geweld hoort nergens thuis' gaat samen met lokale, regionale en landelijke partners aan de slag om ervoor te zorgen dat overal multidisciplinair en systeemgericht wordt gewerkt, waarbij ook de opbrengsten van dit onderzoek zullen worden meegenomen.