login »
21 juni 2018

Grapperhaus beantwoordt Kamervragen over wettelijke grondslag gegevensuitwisseling

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil de uitwerking van het programma Sociaal Domein afwachten voor hij een wetsvoorstel voor een wetswijziging indient om het veiligheidshuis wettelijke grondslag te geven om informatie uit te wisselen.

Dit heeft de minister laten weten in antwoord op Kamervragen over het artikel 'Van opnamewet naar behandelwet', waarin staat dat voor het veiligheidshuis geen rechtsgrond bestaat gegevens te delen, omdat een dergelijk netwerksamenwerkingsverband geen wettelijke taak heeft.

Programma Sociaal Domein

Binnen het programma Sociaal Domein worden momenteel drie complexe vraagstukken uitgewerkt waar het mogelijk ontbreken van wettelijke grondslagen centraal staat:

  1. gemeentelijke regie,
  2. vroegsignalering en
  3. integraal werken.

"Op basis van de uitwerking wordt bezien of en welke wet- en regelgeving moet worden aangepast", aldus de minister. Tevens zal binnenkort het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in consultatie gaan. Dit wetsvoorstel heeft tot doel de mogelijkheden te verbeteren tot gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden.

Handvat gegevensuitwisseling

Als netwerksamenwerkingsverband heeft het veiligheidshuis geen wettelijke basis om persoonsgegevens te verwerken. Partijen binnen het samenwerkingsverband hebben individueel wel rechtsgronden om persoonsgegevens te verwerken. De juridische randvoorwaarden waar deze partijen aan moeten voldoen om persoonsgegevens te mogen verwerken, zijn uitgewerkt in het handvat gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein.