login »
20 december 2018

Vervolg op het Schakelteam Personen met Verward gedrag

De VNG heeft met de ministeries van VWS, JenV en BZK de contouren voor het vervolg op het Schakelteam Personen met Verward gedrag afgesproken. Er komt een generieke ondersteuning voor gemeenten en regio's vanuit de VNG.

De betrokken drie ministeries en de VNG werken daarnaast samen in een kernteam aan de landelijke opgave. De doelgroep wordt verbreed tot kwetsbare mensen in het domein zorg en veiligheid. De contouren van het vervolg staan in een brief die vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd (zie onderaan dit bericht).

De regio centraal

Het Schakelteam beëindigde 1 oktober 2018 zijn werkzaamheden. De vier opdrachtgevers (VWS, Jen, BZK en de VNG) kozen ervoor geen nieuw landelijk team in te richten. Het gaat om de regio, om de gemeenten en ketenpartijen. De lokale agenda is bepalend.

Sluitende aanpak

Bij de VNG wordt een ondersteuningsstructuur ingericht, die werkt op basis van vragen uit de regio. Basis zijn de regio’s die door het Schakelteam zijn ingericht, veelal vallen die samen met de omvang van veiligheidsregio en GGZ-regio. Doel is een stevige regionale structuur waar gemeenten en ketenpartijen elkaar vinden om een sluitende aanpak te kunnen bieden voor kwetsbare inwoners (waaronder mensen met verward gedrag) in het domein van zorg en veiligheid.

Opzet van de ondersteuning

De komende weken wordt de ondersteuning verder ingericht, zodra dat is afgerond volgt een ledenbrief met meer informatie. De opzet is als volgt:

  • De departementen en de VNG leveren mensen en middelen voor de ondersteuning.
  • Naar voorbeeld van het OTAV, en eerder het OndersteuningsTeam Decentralisaties (OTD), betreft het inzet (op aanvraag) van adviseurs, accountmanagers, en - waar nodig - de al bestaande Vliegende Brigades.
  • De vraagstukken waar de ondersteuners zich op richten zijn breed, en passen in opgaven op het snijvlak van zorg, sociaal domein en veiligheid.

Samenhang in programma’s

Een kernteam bestaande uit de betrokken ministeries en de VNG (gecoördineerd door VWS) pakt de actiepunten op die het Schakelteam niet heeft kunnen afronden. Daarnaast combineert het kernteam een aantal rode draden uit programma’s die allemaal gericht zijn op dezelfde doelgroep en zich ook afspelen in de arena van zorg/sociaal domein en veiligheid. Te denken valt aan:

  • invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz)
  • beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  • de meerjarenagenda Veiligheidshuizen en beveiligde zorg
  • de uitwerking van zorgakkoorden

Landelijke portefeuillehouders

Wethouder Sven de Langen (Rotterdam), voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en burgemeester Liesbeth Spies (Alphen aan den Rijn), voorzitter van het NGB en lid van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, fungeren als landelijk portefeuillehouder Zorg en Veiligheid. Zij maken deel uit van het VNG-bestuur, en hebben uiteraard een goede basis in het lokale bestuur. Zij zijn ook een verbinding tussen de regio’s en de landelijke partijen, en kunnen problemen escaleren naar bestuurlijk overleg van de VNG met minister De Jonge.

Zon MW-programma

Het actieprogramma Verward Gedrag van Zon MW loopt nog twee jaar door. Er is een evaluatie verschenen over de eerste twee jaren van het programma (zie onderaan dit bericht). In de laatste twee jaar stuurt ook Zon MW op een iets bredere aanpak, in lijn met de vervolgaanpak na het Schakelteam.

Meer informatie