login »
11 juli 2018

Landelijk programma voor de zorg- en Veiligheidshuizen

Medio mei 2018 is het landelijk programma voor de zorg- en Veiligheidshuizen gestart. Het programma ondersteunt de 32 zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) om doorbraken te forceren bij complexe casussen met zorg- én veiligheidsaspecten.

Sinds enkele decennia werken ZVH-en in Nederland aan oplossingen voor complexe problemen van burgers. Deze problemen raken de domeinen zorg én veiligheid. Oplossingen voor deze problematiek worden bereikt door een multidisciplinaire aanpak, met regie vanuit het ZVH. Deze aanpak is succesvol gebleken. In het land bestaat een brede consensus over de positie van ZVH-en als plaats voor de aanpak van complexe casuïstiek.

Landelijk programma

Het landelijk programma Zorg- en Veiligheidshuizen ondersteunt bij de uitvoering van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020. De hoofdlijnen van deze agenda zijn: een stevig fundament voor elk ZVH (goede ICT-basis, informatiedeling en privacy, duidelijke positionering in de regio) en een goede verbinding met netwerken (sociale wijkteams, Veilig Thuis en ZSM) en actuele thema's (zoals personen met verward gedrag en radicalisering).
Ontwikkelingen in de samenleving, decentralisaties binnen de overheid en reorganisaties bij de samenwerkende partners vragen om deze doorontwikkeling van de ZVH-en.

Drie prioriteiten programma

Het landelijk programma Zorg- en Veiligheidshuizen heeft drie prioriteiten:

  • Gezamenlijk werken aan een gemeenschappelijke en kwalitatief goede basis voor alle 32 ZVH-en.
  • Het adequaat en efficiënt organiseren van verbinding met de omgeving, waarbij de partijen in het sociaal domein de ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot volwaardige partners.
  • Doorontwikkeling van de ZVH-en richting regionale expertisecentra.

Het programma kent een doorlooptijd van twee jaar. Belangrijke partners voor de uitvoering zijn de managers en stuurgroepen van de 32 ZVH-en. Landelijk zijn de VNG, de ministeries van J&V en VWS en de Landelijk Vereniging van Managers Veiligheidshuizen (LVMV) medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van het programma.