login »
04 december 2018

Zorg- en Veiligheidshuizen: monitoren, leren en beter worden

De (Zorg- en) Veiligheidshuizen hebben prioriteiten en doelstellingen vastgelegd in de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020. Jaarlijks wordt gemonitord waar de Zorg- en Veiligheidshuizen nu staan en wat hun belangrijkste opgaven zijn, dit met oog op het continu willen leren en beter worden.

Onder regie van de Landelijke vereniging van managers veiligheidshuizen (LVMV) wordt jaarlijks de voortgang op de Meerjarenagenda gemonitord. Alle Zorg- en Veiligheidshuizen nemen hieraan deel.

Resultaten monitor 2018

De monitor bestaat uit een landelijk deel en een lokaal deel. Het landelijk beeld laat zien dat de Zorg- en Veiligheidshuizen zich volop doorontwikkelen. Bij elke doelstelling van de Meerjarenagenda is sprake van vooruitgang.

De overkoepelende opgaven zijn:

  • Zorg, veiligheid en straf weten elkaar in de Zorg- en Veiligheidshuizen steeds beter te vinden, maar de samenwerking heeft wel meer borging nodig op bestuurlijk- en beleidsniveau.
  • De landelijke positionering ontwikkelt zich goed: het netwerk wordt steeds meer gezien als een stabiele ketenstructuur met een belangrijke rol in de domeinoverstijgende samenwerking tussen zorg, veiligheid en straf.
  • Als het gaat om de verbinding Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis ligt er een belangrijke opgave om de samenwerking op operationeel en tactisch niveau te verdiepen en structureel te maken.
  • Het verder ontwikkelen en verdiepen van de bestuurlijke samenwerking bij de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en de gerelateerde Wet verplichte ggz (Wvggz) en relevante pilots.

Actie nodig in de regio

De acties die voortkomen uit het lokale deel van de monitor worden in de desbetreffende regio opgepakt. In lijn met de nulmeting uit 2017 laat de monitor zien dat er een groot verschil is tussen de Zorg- en Veiligheidshuizen die het laagst scoren en zij die het hoogst scoren. Samen met de regio worden dan ook regionale prioriteiten bepaald. Er is een prioritering voor 2019 opgesteld, de actiegebieden verschillen per regio, het programmateam geeft in afstemming met de Zorg- en Veiligheidshuizen deze acties verder vorm.

Meer informatie