login »
04 mei 2018

Modelconvenant en protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen

Vanaf vandaag zijn een modelconvenant en modelprotocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) beschikbaar. Beide documenten zijn opgesteld door de werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein (1). Zij zijn vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg- en Veiligheid. Zowel het modelconvenant en -protocol voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG die per 25 mei van kracht worden.

Wat regelt het modelconvenant en wat regelt het modelprotocol?

Het modelconvenant regelt de juridische inbedding van het samenwerkingsverband ZVH en de afspraken daarover op organisatieniveau. Denk daarbij aan doel en functie van het ZVH, de structuur en bijbehorende functies in het ZVH, de governance en besluitvorming over het ZVH.

Het protocol regelt de eisen die vanuit de privacywetgeving en de geldende juridische kaders van de samenwerkingspartners gesteld moeten worden aan de gegevensverwerking bij het behandelen van casussen in het ZVH. Het bouwt voort op eerdere documenten die de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid heeft vastgesteld, zoals het de notitie Gegevensdeling in het zorg en veiligheidsdomein; handvat voor veiligheidshuizen, en het document ‘Vertaling van handvat naar de praktijk’.

Het protocol beschrijft de doelen voor gegevensverwerking die aan de orde kunnen zijn bij de behandeling van complexe casuïstiek, de uitgangspunten voor zorgvuldige gegevensverwerking die daarbij gelden, en de rechten van betrokkenen. Daarnaast regelt het document wie verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, en biedt het een uitgebreide beschrijving van de juridische grondslag voor de gegevensverwerking bij het behandelen van casussen in het ZVH.

Voor een goede juridische inbedding van het ZVH zijn beide documenten van belang.

Scope van modelconvenant en protocol

Beide documenten zijn in lijn met het landelijk kader voor de veiligheidshuizen uit 2013. Zij zijn geënt op de behandeling van complexe casuïstiek in het ZVH.

Indien een ZVH ook andere taken uitvoert dan de behandeling van complexe casuïstiek volgens het landelijk kader, dient het die taken apart te benoemen in het convenant, en voor elk van die taken een apart protocol op te stellen. Dat laatste is noodzakelijk omdat bij andere taken in het algemeen ook de verantwoordelijkheden voor de gegevensverwerking anders liggen. Wel is het zo dat het nu gepubliceerde modelprotocol voor een groot deel herbruikbaar zal zijn.

Verplichte elementen en optionele elementen

De documenten zijn nadrukkelijk modeldocumenten. Ze bieden een inzicht in wát een ZVH allemaal moet afspreken en hoe zij dat kan doen. Sommige elementen in het convenant en protocol zijn daarbij optioneel en kunnen aangepast worden aan de regionale afspraken. Andere elementen in met name het protocol laten weinig ruimte voor eigen invulling, omdat het hier eisen betreft die voortvloeien uit de wet.

Implementatie modeldocumenten

Voor de implementatie van de modeldocumenten is met de landelijke vereniging van managers van zorg- en veiligheidshuizen het volgende proces afgesproken:

  • ZVH-en die op het punt staan een nieuw convenant en protocol af te sluiten, nemen de modeldocumenten als uitgangspunt.
  • ZVH-en die nog lopende convenanten en protocollen hebben, maken een vergelijking tussen hun eigen documenten en de modeldocumenten, en stellen op basis daarvan een voorstel op voor hun stuurgroepen om de documenten in lijn te brengen met elkaar. Als de looptijd van de documenten is verstreken, nemen ze voor de nieuwe documenten de landelijke modellen als uitgangspunt.

Downloads

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de landelijk projectleider Léon Sonnenschein of met Rob Teijl (senior beleidsadviseur zorg- en veiligheidshuizen bij J&V)


(1) Hieraan nemen privacy deskundigen van de landelijke ketenpartners, vertegenwoordigers van de ZVH-en, de VNG en J&V aan deel