login »
01 oktober 2018

Kanttekeningen VNG bij wetsvoorstel Gegevensverwerking samenwerkingsverbanden

De VNG heeft een aantal bezwaren tegen het (concept)wetsvoorstel voor gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Dat heeft zij in een brief aan het ministerie van JenV laten weten. Een van de bezwaren is dat het element ‘zorg’ nergens terugkomt. Hierdoor komt er geen oplossing voor de nodige informatie-uitwisseling op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Het ministerie van JenV werkt momenteel aan een Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). De VNG juicht het toe dat er meer duidelijkheid komt over onder meer privacybeschermende randvoorwaarden. De kanttekeningen die de VNG plaatst betreffen:

Zwaardere waarborgen
Het (concept)wetsvoorstel stelt zwaardere waarborgen dan de AVG hanteert. Zo wordt er over ‘zwaarwegend algemeen belang’ gesproken, daar waar de AVG spreekt over 'algemeen belang'. De VNG pleit ervoor aan te sluiten bij de terminologie van de AVG.

Te veel uniformering
Door de opzet van de WGS ontstaat een landelijke uniformering in de vorm van de samenwerking. De VNG vindt deze voorziene uniformering niet wenselijk, vanuit het oogpunt van de effectiviteit van de regionale aanpakken.

Ontbreken van element zorg
Nergens komt het element ‘zorg’ terug. Hierdoor komt er geen oplossing voor de nodige informatie-uitwisseling op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Formalisering in AMvB
Samenwerkingsverbanden zullen tot in detail moeten worden beschreven en geformaliseerd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Hieraan kleven volgens de VNG praktische en principiële bezwaren.

Onduidelijkheden

Verder vindt de VNG de gevolgen van het wetsvoorstel op twee punten onduidelijk. Zo vraagt de vereniging zich af of samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld een RIEC en een ICOV) een nieuw samenwerkingsverband kunnen aangaan? De VNG vindt deze mogelijkheid wenselijk, met oog op een soepelere informatie-uitwisseling tussen dergelijke samenwerkingsverbanden binnen een duidelijk(er) kader van privacybescherming.

Daarnaast wordt een aantal wetten gewijzigd op het punt van een absolute geheimhoudingsplicht. In de beperkte tijd van de consultatieperiode is het volgens de VNG niet te overzien of de lijst met wetten waarin bevoegdheden van de burgemeester of het college van b&w zijn opgenomen, compleet is. Zij heeft het ministerie van JenV gevraagd hier (nader) onderzoek naar te doen.

Meer informatie

VNG.nl