login »
30 juni 2017

Schakelteam: ‘Gemeentelijk regisseur voor aanpak verwarde personen’

Elke gemeente een regisseur die in kan grijpen als voor mensen met complexe problemen hulp te lang op zich laat wachten. Zorg voor lokale doorzettingskracht ook in de financiële afhandeling. Dat adviseert het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan de ministers van VWS en VenJ en aan de VNG.

'Wie gaat dat betalen'

Alle partijen, zoals gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en woningcorporaties moeten afspraken hierover vastleggen in een escalatiemodel. Daarin kan ook staan op welke manier er financieel ruimte is om te doen wat nodig is. “De vraag ‘wie gaat dat betalen’ komt te vaak voor”, aldus Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam. “Regel het met elkaar. Dat is onze boodschap. En als je er niet uit komt, escaleer. Het mag geen reden zijn dat hierdoor mensen soms maanden moeten wachten op zorg”.

Doorzettingsmacht

Het Schakelteam constateert weliswaar dat er in de praktijk voldoende is geregeld qua bevoegdheden en mandaten, maar pleit toch voor het organiseren van doorzettingskracht in de vorm van een regisseur. Het Schakelteam is geen voorstander van een persoon die boven alle partijen staat en mandaat heeft om beslissingen te nemen (‘doorzettingsmacht’). Het team acht dit onnodig. Een regisseur kan ook knopen doorhakken en bestuurlijk escaleren.

Casuïstiek

Het Schakelteam pakt samen met een aantal gemeenten en regio’s bestaande casussen op. Casussen waar partijen alles hebben gedaan om een oplossing te vinden, maar er niet uit komen. Het Schakelteam kan de regie op de samenwerking van deze partners stimuleren. Knel- en leerpunten worden geadresseerd bij de opdrachtgevers of andere betrokken partijen. In de loop van dit jaar moeten de eerste resultaten bekend zijn.

Oorzaken

Dat hulp soms te lang op zich laat wachten, heeft meerdere redenen. Naast het te laat opschalen, kan de persoon in kwestie ook de zorg eenvoudigweg niet accepteren en is gedwongen zorg geen optie. Of partijen weten van elkaar niet welke stappen er zijn gezet, er zijn tegengestelde (financiële) belangen of procedures zijn te ingewikkeld of men weet niet welke gegevens wel of niet met elkaar gedeeld mogen worden. Ook kan er sprake zijn van terugtrekkende bewegingen om risico’s op het gebied van kosten of aansprakelijkheid te omzeilen.

Het Schakelteam

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag werkt in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het Schakelteam zet zich in voor een betere ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en ondersteunt gemeenten en regio’s bij het realiseren van een goed werkende aanpak voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag per 1 oktober 2018. In de aanpak staat de persoon met verward gedrag en zijn omgeving centraal.

Downloads