login »
18 december 2017

Minister Ollongren (BZK) reageert op Corporatiemonitor 'Personen met verward gedrag'

Minister Ollongren (BZK) heeft in een Kamerbrief gereageerd op de Corporatiemonitor Personen met Verward Gedrag 2017 van Aedes. De Ollongren gaat in haar brief onder andere in op de privacyaspecten waar woningcorporaties tegen aan lopen bij het delen van informatie. Daarnaast wordt ook het veelal ontbreken van regie en eigenaarschap aangehaald.

De minister verwacht niet dat wet- en regelgeving het delen van informatie over personen met verward gedrag tussen diverse partijen in de weg staat, maar herkent wel het signaal dat informatiedeling tussen verschillende domeinen lastig is. Het is ook één van de bevindingen uit de tussenrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag.

Uitbreiding handvat gegevensdeling

Naar aanleiding van de corporatiemonitor onderzoeken de ministeries van VWS, JenV en BZK nu hoe de Rijksoverheid kan ondersteunen bij de ontwikkeling van praktische werkwijzen bij gegevensdeling.

Daarbij wordt gedacht aan een verbreding van het handvat ‘gegevensdeling in zorg- en veiligheidsdomein’ onder meer naar het woondomein. Het handvat kan op die manier ook corporaties helpen in hun dagelijkse praktijk.

Regie en doorzettingskracht

In navolging van het advies over lokale doorzettingskracht werkt het Schakelteam, in overleg met Aedes, casuïstiek uit waarin een woningcorporatie gebrek aan regie en eigenaarschap heeft ervaren na het melden van overlast door een huurder.

Om inzicht te krijgen in de oorzaak van knelpunten en te kijken welke oplossingen er zijn, wordt de causuïstiek vervolgens breed besproken.

Corporatiemonitor 2017

Voor de corporatiemonitor heeft Aedes in 2017 een enquête uitgevoerd onder 161 woningcorporaties (47% van alle corporaties) over overlast door huurders die verward gedrag vertonen. Bijna alle ondervraagde corporaties hebben te maken met overlast.

Verwaarlozing of vervuiling van de woning komen het meest voor en het merendeel van de ondervraagde corporaties geeft aan een toename van agressie en verward gedrag richting hun medewerkers te zien.

Meer informatie