login »
13 maart 2017

Stuurgroep Veiligheidshuizen stelt handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vast

De stuurgroep Veiligheidshuizen heeft op 2 maart het handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vastgesteld. Hiermee is er voor het eerst een richtinggevend document voor gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein beschikbaar. Het document is specifiek bedoeld voor professionals in de Veiligheidshuizen.

Het handvat richt zich op het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek. Het document is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van de landelijke ketenpartners, VNG, VenJ en managers van Veiligheidshuizen.

Breed toepasbaar

Vragen uit de praktijk over de omgang met privacy in de Veiligheidshuizen vormden de aanleiding voor het document. Het handvat is breed toepasbaar voor het hele domein van zorg- en veiligheid, bijvoorbeeld bij de aanpak van personen met verward gedrag. In de meeste gevallen gaat het om dezelfde professionals die bij steeds verschillende thema’s om tafel zitten en vanuit dezelfde juridische kaders afwegingen moeten maken.

Webtool en trainingen

Op basis van het handvat wordt momenteel een webtool ontwikkeld die procesregisseurs en professionals van ketenpartners ondersteunt bij hun afweging om bepaalde gegevens te delen in een casusoverleg. Daarnaast zijn er trainingen in ontwikkeling voor professionals over het gebruik van deze webtool en de uitgangspunten van het handvat.

Downloads