login »
05 juli 2017

Verslag Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

De Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen wil vol gaan inzetten op de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020. De stuurgroep roept managers van de Zorg- en Veiligheidshuizen op om nu door te pakken. Dat gebeurde vorige maand tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep in Den Haag.

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen, waren gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein en het betrekken van het Landelijk netwerk Veilig Thuis bij doorontwikkeling van de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Implementatie Meerjarenagenda

De op 22 mei gepresenteerde Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020 is goed ontvangen. De managers van de Zorg- en Veiligheidshuizen (LVMV) hebben opgeroepen om nu door te pakken. De stuurgroep is van mening dat het allereerst aan de partners in de regio zelf is om de onderwerpen uit de agenda op te pakken, maar dat een aantal zaken om landelijke inzet vraagt.

De LVMV heeft hierbij als uitgangspunt gesteld dat dit proces een co-creatie moet zijn. Er komt een gezamenlijk uitvoeringsplan en een aanjager/projectleider. Een goede implementatie van de agenda vraagt om iemand die langs de regionale stuurgroepen gaat, in gesprek gaat met de managers van de Zorg- en Veiligheidshuizen, zorgt voor kennisuitwisseling en die tegelijkertijd de verbinding maakt met het landelijk niveau en daar aandachtspunten agendeert.

De komende maanden zal, in overleg met de partners, het uitvoeringsplan worden opgesteld en de projectleider worden geworven. In oktober stelt de Landelijke stuurgroep het definitieve plan vast.

Daarnaast bevestigt de Landelijke stuurgroep nogmaals dat de Meerjarenagenda moet worden gezien als aanvulling op het Landelijk kader veiligheidshuizen

Gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein

De Landelijke stuurgroep heeft een nieuwe versie van het Handvat gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein vastgesteld. Daarnaast deed ze twee richtinggevende uitspraken die gevolgen hebben voor de werkprocessen in sommige Zorg- en Veiligheidshuizen:

  1. Bij het aanmelden van een casus bij het Zorg- en Veiligheidshuis mag de aanmelder aan de procesregisseur inzicht geven in de persoonsgegevens van de betreffende burger -voor zover dat noodzakelijk is om te kunnen bepalen of deze casus daar thuishoort.
  2. Voorbereiding en uitvoering van een casusoverleg: De procesregisseur en aanmelder voeren de triage en voorbereiding van een casusoverleg uit. Bij het casusoverleg zijn uitsluitend de partners aanwezig die in de voorbereiding zijn komen bovendrijven als noodzakelijk voor het komen tot een goede aanpak. De informatie van de partners blijft vooralsnog uitsluitend bij de procesregisseur en aanbrenger.

Verder heeft de stuurgroep zich laten bijpraten over de resultaten van een onderzoek naar de knelpunten in de landelijke regelgeving die een goede informatiedeling bemoeilijken en welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. In oktober praat de stuurgroep hier verder over.

Betrekken Landelijk netwerk Veilig Thuis bij doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuizen

De Veilig Thuis-organisaties hebben zich georganiseerd in een landelijk netwerk dat meer aan strategische thema’s wil werken en een verbinding wil maken met andere bestaande of te ontwikkelen programma’s (zoals bijvoorbeeld het Nationaal ondersteuningsprogramma huiselijk geweld en kindermishandeling).

Zij hebben een Meerjarenuitvoeringsprogramma 2017-2019 opgesteld met daarin onder meer als prioriteit ‘Verstevigen samenwerking keten zorg en straf en MDA++.’ De beoogde startdatum van dit programma is 1 juli 2017. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis participeert in het Netwerk Zorg en Straf, hierin zijn Veilig Thuis, Politie, OM, Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming vertegenwoordigd. Dit netwerk vormt de schakel tussen regionale samenwerkingsverbanden en landelijke overlegvormen, zoals bijvoorbeeld de VNG en de ministeries VWS en VenJ.

De leden van de Landelijke stuurgroep vinden de Veilig Thuis-organisaties een partner die er toe doet. Veilig Thuis is een van de belangrijkste thema’s waar de verbinding op georganiseerd moet worden. Ze hebben daarom de VNG en VenJ verzocht om in gesprek te gaan en te verkennen op welke wijze het netwerk betrokken kan worden bij de doorontwikkeling van de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Naar een Landelijke stuurgroep zorg en veiligheid

Ten slotte heeft de stuurgroep gesproken over hoe ze zich wil verhouden tot het verbinden van justitieel, zorg- en sociaal domein in brede zin. De partners willen de gezamenlijke aansturing van zorg, straf en veiligheid bevorderen. In gemeenten en in regio’s is een ontwikkeling zichtbaar naar meer samenhang in overleg en aansturing (van driehoek naar vier- of vijfhoek, naar een regionale stuurgroep zorg, veiligheid en straf).

Op landelijk niveau is daar nog geen platform voor. De Landelijke stuurgroep wil als ‘invloedstafel’ een inhoudelijk agenderende rol op zich nemen t.o.v. het thema. De term ‘invloedstafel’ is bewust gekozen omdat de Landelijke stuurgroep een inhoudelijke aanjager wil zijn. Zij zal niet toetreden in bestaande of nog in te richten bestuurlijke overleggen, platforms en stuurgroepen.

Dat leidt ook tot een naamsverandering: voortaan gaat men verder onder de naam Landelijke stuurgroep zorg en veiligheid.