login »
27 december 2016

Onderzoek Inspectie VenJ naar samenwerking ZSM en Veiligheidshuizen

Aan de onderlinge aansluiting tussen de ZSM-locaties en de Veiligheidshuizen wordt nog niet overal invulling gegeven. Waar er wel aansluiting is, bestaat er zeker nog ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Meer bekend maakt meer bemind’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ).

De Inspectie VenJ heeft in 2016 onderzoek gedaan naar zowel de inzet van deze justitiële partners in ZSM en in de Veiligheidshuizen, als naar de onderlinge aansluiting tussen deze twee samenwerkingsverbanden.

ZSM-werkwijze omarmd

Het Openbaar Ministerie, de politie, de drie reclasseringsorganisaties (Reclassering Nederland, Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en Stichting Verslavingsreclassering GGZ) en de Raad voor de Kinderbescherming hebben de nieuwe ZSM-werkwijze omarmd. In 2015 behandelden de justitiële partners samen met Slachtofferhulp Nederland in ZSM meer dan de helft van alle zaken die bij het OM binnenkwamen.

In ZSM beogen zij gezamenlijk en gelijktijdig een zaak in behandeling te nemen, met als doel om in zaken waar sprake is van veel voorkomende criminaliteit (zoals diefstal of vernieling) te komen tot een zorgvuldige, snelle en betekenisvolle interventie. De justitiële partners draaien alle naar vermogen mee tijdens de operationele uren van ZSM. Hierbij is blijvende aandacht nodig voor de bestendigheid van het personeel, zowel qua inzet als de kwaliteit.

Justitiële partners aanwezig bij casusoverleggen

De komst van ZSM heeft in 2012, naast de ontwikkelingen in het sociale domein, de nodige impact gehad op de Veiligheidshuizen. Het leidde onder andere in een groot aantal Veiligheidshuizen tot een afname van het gebruik van vaste werkplekken in het Veiligheidshuis door de justitiële partners. Deze terugtrekkende beweging vormt echter op dit moment weinig risico voor de informatie-uitwisseling over de complexe casuïstiek binnen dit samenwerkingsverband: de justitiële partners zijn over het algemeen aanwezig bij de casusoverleggen wanneer dit nodig is.

Verbetering onderlinge aansluiting

Voor zaken waarin sprake is van complexe problematiek, is het voor zowel de kwaliteit van de beslissingen die op de ZSM-locaties worden genomen als voor de lopende (zorg)trajecten in de Veiligheidshuis, essentieel dat ZSM en de Veiligheidshuizen goed op elkaar aansluiten. Aan deze onderlinge aansluiting is echter nog niet overal invulling gegeven en daar waar er wel aansluiting is gerealiseerd, bestaat er ruimte voor verbetering.

Meerwaarde onderlinge aansluiting

De meerwaarde van de onderlinge aansluiting tussen de ZSM-locaties en de Veiligheidshuizen wordt breed onderschreven en er liggen voldoende handvatten om die in alle regio’s te realiseren. Daarnaast bieden de verschillen tussen de regio’s kansen voor zowel de ZSM-locaties als de Veiligheidshuizen om van elkaar te leren. Dit met als doel om de eigen werkwijzen te optimaliseren en de aansluiting tussen deze twee samenwerkingsverbanden verder vorm te geven.

Downloads