login »
12 februari 2016

Onderzoek samenwerking tussen ZSM, Veiligheidshuis en justitiepartners

Wat betekent de ketensamenwerking in ZSM voor de Veiligheidshuizen en de taakuitvoering van de justitiële partners? Die vraag staat centraal in een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ). Het plan van aanpak voor dit onderzoek werd deze week opgeleverd.

Inzet

De Inspectie VenJ wil met dit onderzoek inzichtelijk maken hoe het samenwerkingsverband ZSM en de Veiligheidshuizen naast elkaar opereren en of de justitiële partners de gewenste inzet en producten kunnen leveren. De inspectie wil inzicht geven in de kwetsbaarheden en mogelijke risico’s die zich binnen die samenwerking voor (kunnen) doen.

Waar mogelijk doet de Inspectie VenJ concrete aanbevelingen die de kwaliteit kunnen verbeteren. Zo wil zij zowel uitvoerders als beleidsmakers ondersteunen bij het nemen van toekomstige besluiten.

Deelvragen

Allereerst kijkt de Inspectie VenJ naar de inzet die ZSM vraagt van de betrokken partners en de inzet die het Veiligheidshuis vraagt van dezelfde justitiële partners. Vervolgens wordt gekeken of, en zo ja op welke wijze, ZSM en de Veiligheidshuizen elkaar aanvullen.
Daarbij gaat tevens aandacht uit naar de werkwijzen van beide organisaties. Ten slotte neemt de Inspectie VenJ ook de ervaringen mee van de betrokken partners over hun inzet in ZSM en over de vertegenwoordiging van de justitiële partners in deze twee samenwerkingsverbanden.

Dit resulteert in de volgende deelvragen:

  1. Welke inzet vraagt ZSM van de betrokken partners?
  2. Welke inzet vraagt het Veiligheidshuis van de justitiële partners?
  3. In hoeverre sluiten de werkwijzen tussen ZSM en het Veiligheidshuis op elkaar aan?
  4. Hoe ervaren de justitiële partners het om zowel in ZSM als in het Veiligheidshuis te participeren?

Downloads