login »
05 juli 2016

2e tussenrapportage van het aanjaagteam Verwarde Personen

De eerste stappen zijn gezet, maar om daadwerkelijk verschil te maken moeten we nu met volharding samen verder doorpakken. In de tweede tussenrapportage stelt het aanjaagteam Verwarde Personen prioriteiten en geeft aanbevelingen om te versnellen en belangrijke doorbraken te realiseren.

Het aanjaagteam is onder de indruk van wat er gebeurt in de verbetering van ondersteuning, zorg en straf voor mensen met verward gedrag. Mensen met verward gedrag nemen zelf meer regie op het terrein van herstel, zelfregie en participatie. Gemeenten werken met hun partners aan een sluitende aanpak. De opdrachtgevers werken onder andere aan de onverzekerdenproblematiek. Hiervoor en voor de brede aanpak van verwarde personen hebben zij structureel extra middelen beschikbaar gesteld.

We zijn er nog niet

Ondanks alle inspanningen van gemeenten en partners is er nog geen sprake van een goed werkende sluitende aanpak van negen bouwstenen. De doelstelling om in de zomer van 2016 in iedere gemeente een volledig sluitende aanpak te realiseren is ambitieus en waarschijnlijk niet haalbaar.

'Begrijpelijk', zegt Liesbeth Spies, voorzitter van het aanjaagteam. ‘De problematiek blijkt in de praktijk weerbarstig te zijn. Het vraagstuk is complex, kan alleen met vele partijen opgepakt worden en vraagt om fundamentele gedragsverandering. Dit vergt een lange adem gecombineerd met concrete stappen. De ambitie om een sluitende aanpak te realiseren wordt breed gedeeld en de bouwstenen worden als praktische handvatten gebruikt. Dat geeft toekomstperspectief. Nu is het moment om met volharding samen verder door te pakken en de leefwereld van personen met verward gedrag centraal te stellen.’ Dat vraagt om stevige regie en eigenaarschap met meer aandacht voor preventie en vroegsignalering.

Prioriteiten en aanbevelingen

Om het verschil in de praktijk te bewerkstelligen is op een aantal onderwerpen versnelling nodig. Daarbij stelt het aanjaagteam een aantal prioriteiten die zij met aanbevelingen onderbouwt.

  • Verbinding mensen en hun omgeving
  • Snelle en voldoende ondersteunings- en zorgaanbod op maat en informatievoorziening
  • Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week hulp en opvang
  • Preventie, voorkomen van persoonlijk leed en maatschappelijke onrust
  • Verwijderen van drempels in bureaucratie en financieringsstromen
  • Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen
  • Volharding in de inzet op het vraagstuk personen met verward gedrag

Doorgaan op de ingezette beweging

Het aanjaagteam Verwarde Personen rondt eind september haar werkzaamheden af. Tijdens een bijeenkomst op 30 september 2016 zorgt het aanjaagteam voor een warme overdracht aan de opdrachtgevers en alle betrokken partners.

De energie en bevlogenheid van de opdrachtgevers, de bestuurders en professionals in het veld en de mensen met verward gedrag wordt duidelijk gezien. Het aanjaagteam heeft er dan ook alle vertrouwen in dat ook na september de ingezette beweging door gaat.

Verdiepingsregio’s

Zes regio’s verdiepen samen met het aanjaagteam de sluitende aanpak, veelal onder leiding van een (regio)burgemeester en een wethouder zorg. Met betrokken ketenpartners werken ze aan plannen van aanpak met de negen bouwstenen. Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context.

Het is een zorgvuldig proces dat tijd vergt. Daarom krijgen de verdiepingsregio’s ook nadat het aanjaagteam haar werk heeft afgerond nog ondersteuning. Hiervoor is een projectleider aangesteld die tot juni 2017 aanblijft.

Download 2e tussenrapportage