login »
13 januari 2015

Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Het generieke model dat de basis moet vormen voor de verbinding tussen de ketensamenwerking ZSM en het Veiligheidshuis is werkbaar. Dat blijkt uit het Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen. Het is, volgens het rapport, de basis op grond waarvan de regionale ambitie nader uitgewerkt kan worden.

Sinds werken 2013 alle regio’s met de ZSM-werkwijze. ZSM staat voor Zo Snel Samen Slim Samenlevingsgericht en Selectief mogelijk. Binnen ZSM werken ketenpartners intensief samen om tot een interventie te komen die betekenisvol is voor verdachte, slachtoffer en samenleving.

Pilots

Om zicht te krijgen op de aansluiting tussen ZSM en de Veiligheidshuizen, hebben het programmateam ZSM en het ministerie van Veiligheid en Justitie opdracht gegeven een landelijke uniforme werkwijze te ontwikkelen en te toetsen in de praktijk met hulp van pilots. De pilots zijn uitgevoerd in de periode september 2013 tot en met juni 2014 in de regio’s Midden-Nederland, Oost-Nederland, Zeeland-West-Brabant en Rotterdam.

Informatie-uitwisseling

Op basis van de evaluatie van de vier pilotmodellen is een generiek procesmodel voor de aansluiting tussen ZSM en Veiligheidshuizen ontwikkeld. Dit generieke model geeft aan wat bij de Veiligheidshuizen en ZSM moet worden georganiseerd om de aansluiting te realiseren. Indien aan het generieke model wordt voldaan, is de wederzijdse informatie-uitwisseling geborgd. Het generieke model dient dan ook te worden beschouwd als een basismodel dat in iedere regio geïmplementeerd moet worden.

Dat de informatie-uitwisseling tussen ZSM en het veiligheidshuis van groot belang wordt gevonden, kwam uit de pilots nog eens duidelijk naar voren. “De informatie van Veiligheidshuizen verrijkt een zaak en is een voorwaarde voor het leveren van maatwerk”, zo stelt het eindrapport.

Handreiking en werkplan

In aanvulling op het rapport is een handreiking en een werkplan opgesteld waarin is aangegeven welke stappen doorlopen kunnen worden om de aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen te organiseren.

Het werkplan bestaat uit drie lijnen die in het document worden toegelicht.

  1. Het organiseren van informatie-uitwisseling;
  2. Het bieden van handelingsperspectieven hoe om te gaan met het generieke procesmodel in de regio’s;
  3. Investeren in vakmanschap.

Downloads