login »
07 augustus 2015

Partners Veiligheidshuizen streven naar helderheid over informatie delen

Er komt een digitaal document dat duidelijkheid moet scheppen over de wettelijke grondslagen voor samenwerking en informatie-uitwisseling in de Veiligheidshuizen. Dat is een van de afspraken die betrokken ketenpartners met elkaar hebben gemaakt.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid en onzekerheid over de wijze waarop binnen Veiligheidshuizen het beste kan worden omgegaan met de gegevens van de personen die worden besproken. Ketenpartners die betrokken zijn bij overleggen in de Veiligheidshuizen, hebben in de afgelopen maanden besproken hoe zij hierin vooruitgang kunnen boeken.

Doelstellingen

Zij hebben de volgende doelstellingen vastgelegd:

  • Duidelijkheid scheppen over de wettelijke grondslagen voor samenwerking en informatie-uitwisseling.
  • Een digitaal document opleveren dat een goed overzicht biedt en toegang geeft tot wetteksten en casu├»stiek.
  • Omzetten van het digitale document in een handzaam overzicht voor professionals, zodat het in de praktijk makkelijker wordt de juiste regels toe te passen.
  • Leren van de goede praktijken die zowel in samenwerkingsverband als door afzonderlijke ketenpartners zijn ontwikkeld. Door die expertise om te zetten in een model-werkproces met aandachtspunten, oplossingen en goede voorbeelden.

Van het digitale document met wetteksten en casuïstiek is een eerste opzet gemaakt. Ook is een eerste aanzet voor een modelwerkproces geleverd. De deelnemers aan dit initiatief streven ernaar dit najaar de eerste resultaten te kunnen presenteren. Het betreft onder andere de Nationale Politie, GGZ-Nederland, LdH Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Openbaar Ministerie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.