login »
05 februari 2013

Officiële presentatie Landelijk kader Veiligheidshuizen

Door de totstandkoming van dit landelijk kader is er helderheid en consensus over de gemeenschappelijke kern van Veiligheidshuizen, waarbij ruimte is gelaten voor lokale en regionale invulling.

Gedeeld perspectief

Het kader is gemaakt dóór en vóór alle landelijke partners die deel uit maken van het netwerksamenwerkingsverband 'Veiligheidshuis'. Het beschrijft het gedeelde perspectief van de Veiligheidshuizen, op basis waarvan in alle 25 regio's door gemeenten en partners vervolgens zelf bepaald wordt waar, hoe en met wie de Veiligheidshuizen verder vorm krijgen.

Landelijke sleutelpartners zijn zowel op lokaal niveau als op landelijk niveau betrokken en vertegenwoordigd. Het zijn de politie, het OM, de Raad voor de Kinderbescherming, reclassering (Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering en GGZ, Leger des Heils), DJI, gemeenten (G4 en G32, en VNG), Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Totstandkoming

Alle landelijke partners hebben in een position paper hun visie op de samenwerking opgesteld. Deze presenteerden zij vervolgens in de landelijke stuurgroep. Hierna vonden verschillende expertbijeenkomsten met justitie- en zorgpartners en gemeenten plaats. De aandachtspunten die de position papers aan het licht brachten, kwamen tijdens deze sessies aan de orde en hiervoor werden diverse oplossingsrichtingen geformuleerd.

Onderwerpen van gesprek waren onder andere doel en focus, organisatie, sturing en regie, inzet partners en mandaat, resultaten en effectiviteit. De expertbijeenkomsten hebben geleid tot meer verdieping van en overeenstemming over de regionale samenwerking in Veiligheidshuizen. Het kader is daarna ook getoetst in de landelijke klankbordgroep, alle deelnemers aan de expertbijeenkomsten, het kwaliteitsplatform en de managers Veiligheidshuizen.

Downloads